Att bygga ny stad i Gamlestaden

Aug 2019 | Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Många Gamlestadsbor vill veta mer om det som planeras och byggs i stadsdelen.

Gamlestaden pekades ut som ett av Göteborgs viktigaste nybyggnationsområden i översiktsplanen 2009. Detaljplanen heter den plan där konkreta kvarter, gator, parker med mera ritas fram. I ett tiotal detaljplaner tar det nya Gamlestaden form. En del detaljplaneområden är redan bebyggda, på andra platser byggs det för fullt, ytterligare detaljplaner är under arbete. Det tar lång tid att bygga ny stad, och nästan allting tar längre tid än vad man trodde från början. Det kommer att ta decennier innan Gamlestaden är färdigbyggt.

Pågående planering ska leda till 3000 nya bostäder och en fördubblad befolkning jämfört med före Gamlestadens expansion. Flera nya skolor och förskolor, hotell, ytor för kontor, butiker, kultur, idrott och livsmedel ska det bli.

Här berättar stadsbyggnadskontoret om läget i fem delområden som ska länka ihop Gamlestaden med övriga Göteborg.
Texter är här skrivna av Mattias Westblom, Åsa Åkesson, Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret, samt Helena Holmberg, Östra Göteborg.


Gamlestads torg etapp 1

Göteborgs stads första parkeringshus för cyklar ska stå färdigt redan hösten 2020. Det byggs i spetsen där spårvagnsspåren från Angered och Bergsjön går ihop och ska rymma 700 cyklar. Bild: Göteborg Stad

Ungefär så här kommer nästa kvarter se ut, det som ska byggas inom kort norr om det nybyggda Gamlestads torg. Här ska byggas bostäder, ett hotell och ytor för kontor och bland annat en livsmedelsbutik. Bild: Peab.

Här byggs det för fullt sedan flera år, men fler hus ska det bli. Syftet med planen är att skapa en sammanhängande, tät, urban kvartersstruktur som ansluter till en levande knutpunkt där region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar.

– Målet är att göra knutpunkten till en länk mellan Gamlestaden, Bellevue och Kviberg och Göteborgs innerstad, en levande plats med arbetsplatser, bostäder, kultur, service och nöjesliv, säger Mattias Westblom, som är projektledare för det komplicerade planeringsarbetet i Gamlestaden.

Inom etapp 1-området kommer finnas ca 250 lägenheter och lokalytor för kontor, service, butiker, resecentrum, livsmedelshandel, hotell m.m. Själva resecentrum med kontor och Världslitterturhuset är färdigbyggda, och det mesta är klart för att sätta spaden i backen för bygget av nästa kvarter åt Gamlestaden till. Det unika Cykelhuset ska byggas nu och beräknas stå färdigt sommaren 2020. Hotellet beräknas vara färdigbyggt 2022-2023.


Gamlestads torg etapp 2

Vänster: Precis där den gamla gångbron över Säveån finns kommer en av huvudöverfarterna över ån för bilar, cyklar och gångtrafikanter att byggas. Foto: Mattias Westblom
Höger: Viadukten kommer rivas men det dröjer. I mitten/slutet av 2020-talet kan 1960-talets trafiklösning ersättas av nya broar i gatuplan över Säveån. Foto: Helena Holmberg

Etapp 2 täcker den stora grusytan mellan Gamlestads torg och landshövdingehuskvarteren men också kvarteret Sillen, där Balettakademin ligger och Volvo har kontor. I den här detaljplanen kopplas också de två sidorna av Säveån ihop genom att viadukten rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut.

– När viadukten kan rivas vet vi inte än, men tidigast 2025, säger Mattias Westblom.

Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge. De mindre gatorna inom området utformas som gröna gångfartsgator.

– Från början planerades för en biltunnel under området, men politikerna har gett oss i uppdrag att se över trafiklösningen i sin helhet för planområdet och hitta alternativ till biltunneln, så det har vi gjort. Detta omtag har inneburit att planarbetet har tagit längre tid än vad man sa från början. Å andra sidan tror vi att trafiklösningen nu blir bättre än om vi hade byggt fast oss i en biltunnel som för all framtid hade lett stora mängder biltrafik genom Gamlestaden, berättar Mattias Westblom, som vill poängtera att slutligt beslut om biltunnel eller ej fattas av politikerna, troligen under hösten.

Planen är inte färdigritad ännu, men här kommer kunna byggas ungefär 800 bostäder, en ny F-3 skola för ca 200 barn och lokalytor för kontor, service, butiker m.m. Området ska ha innerstadskaraktär. Det ska vara levande verksamheter i bottenplan i så stor utsträckning som möjligt.

– Staden ställer höga krav på de som ska bygga här, så att bebyggelsen blir vacker och med bra materialval, berättar Mattias Westblom.

Kommunen äger nästan all mark inom den södra delen av planområdet. Norr om Slakthusgatan, kvarteret Sillen, ägs av privata fastighetsägare.

– Vårt mål är att Byggnadsnämnden ska kunna skicka ut detaljplanen på samråd, det vill säga remissrunda nummer 1, under fjärde kvartalet 2019. Håll utkik på Göteborgs Stads hemsida. Alla är välkomna att skicka in sina synpunkter på planen under remissperioden, säger Mattias Westblom.


Gamlestadens fabriker

Det nya bostadskvarteret i Gamlestadens fabriker kan se ut ungefär så här. JM ska bygga de 300 lägenheterna. De befintliga husen i området ägs av Platzer. Bild: Erséus arkitekter

Arbetet med planeringen av Gamlestadens fabriker är i sitt slutskede. Området är en levande plats redan idag, men en ny detaljplan ska göra det möjligt att skapa blandstad med ännu fler spännande verksamheter, service, kontor men också med bostäder.

Gamlestadens fabriker ligger vid Säveån, precis bredvid knutpunkten vid Gamlestads torg. Området är samtidigt strategiskt placerat för att foga samman Bagaregården och den centrala staden med de nordöstra stadsdelarna.

– Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. Stora delar av områdets befintliga bebyggelse utgör Göteborgs industriella vagga och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser, berättar Mattias Westblom.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett större bostadskvarter med nio våningar och ca 300 lägenheter på den plats mitt i området som är en parkering idag.

– De nya husen ska skapa en rumslig stadga mot Gamlestadsvägen och göra området tätare, säger Mattias Westblom.

Ett sammanhängande gångstråk ska gå genom områdets gränder.

Planeringen av området måste ta hänsyn till riskerna som hänger samman med transporter med farligt gods på de stora vägarna runt området. Utvecklingen av Gamlestadens fabriker är också beroende av hur Mark- och miljödomstolen hanterar frågan om vilken påverkan denna och andra planer i Gamlestaden ska tillåtas få på Natura 2000-objektet Säveån.

 


Slakthusområdet

I Slakthusområdet spirar nya verksamheter med mat i fokus. Här odlas verkligt närodlade grönsaker och här finns vinmakeriet/restaurangen Wine Mechanics, en av Göteborgs mest omtalade nya restauranger. Foto: Helena Holmberg

Slakthusområdet ligger på andra sidan tåg- och spårvagnsspåren från Gamlestads torg. Området är spännande att gå runt i och upptäcka och fastighetsägarna har redan påbörjat upprustningen av det ganska slitna området. Här finns flera ställen att äta mat på och olika kulturevent äger rum här.

Hösten 2018 började Stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Så småningom ska det bli möjligt att bygga nytt också här.

– Slakthusområdet ska integreras med övriga Gamlestaden och resten av staden. Utifrån de kulturvärden som finns ska fler publika verksamheter som restauranger, kultur och nöjen kunna få plats här, men också verksamheter och bostäder, säger Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret.

– Programarbetet behöver också ta i beräkning hur stigande vatten från både Göta älv och Säveån ska kunna hanteras. Arbetet görs i samarbete med de lokala fastighetsägarna Klövern, Higab och Göteborg Energi, avslutar Alexandra Möllerström.


SKF:s tidigare fabriksområde

Planering för att utveckla SKF:s gamla fabriksområde norr om Säveån, kvarteret Gösen, har pågått under många år, och tidpunkten för byggstart har skjutits fram igen och igen. Tanken har varit att utveckla den gamla industrimiljön till ett köpcentrum. Men verkligheten har förändrats, människors shoppingvanor likaså, och för ett år sedan bestämde sig SKF för att avsluta samarbetet med det företag som skulle ha omvandlat området till ett nytt Allum och tänka om.

– En del arbete med detaljplanen behöver göras om och planen behöver ställas ut på nytt, säger Åsa Åkesson på Stadsbyggnadskontoret.

– Området ska omvandlas till en tät, urban kvartersstruktur som hänger ihop med övriga Gamlestaden. Området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram, och de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara och utvecklas. Det kommer bli fler bostäder i området jämfört med de tidigare planerna, berättar Åsa Åkesson.

Nya byggnader inom kvarteret tillåts bli högre än den befintliga bebyggelsen. Och utmed Säveån föreslås ett parkstråk. Målet är att det på sikt ska ingå i ett grönt stråk längs åns hela sträckning.

– Också denna detaljplan påverkas av den miljödom som vi väntar på, som handlar om påverkan på Säveån som Natura 2000-område. Preliminärt kommer den nya detaljplanen att ställas ut 2020 och antas 2021, avslutar Åsa Åkesson.

Kommentarer

3 kommentarer till “Att bygga ny stad i Gamlestaden”

  1. Mathias Dagerhed 27 Aug 2019, 19:51

    Det senaste utskicket från BID Gamlestaden är onekligen intressant läsning. Slås dock av de osäkra tidplanen och den långa projekt tiden. De skriver b.la om att viadukten kan tidigast rivas 2025…😳 Planen för Gamlestaden lades 2009?! Ska det ta +20 år att bygga ut en stadsdel?? Ska vi Gamlestadsbor behöva bo i/på byggarbetsplats som sniglar sig fram? Tycker projektet är gravt misskött och mycket besviken på ansvariga makthavare.

  2. Sven Axelsson 27 Aug 2019, 20:39

    Parkering Göteborg har sagt upp parkeringsplatserna under viadukten från årsskiftet 2020. Enligt artikeln är det minst fem år innan viadukten ska rivas. Antar att platsen behövs tidigare som avställningsyta för byggmaterial eller så, men man kan ändå tycka att det kunde skötts bättre.

  3. Jonathan Severinsson 28 Aug 2019, 14:02

    Instämmer även jag i ovan. Vi som bor i området kan inte behöva vänta ytterligare minst sex år på att viadukten ska rivas. Vi har redan som det är behövt leva i en byggarbetsplats i tio år. Än så länge har allt jag hört från andra boende i området varit positivt till utvecklingen men det lär det nog bli ändring på om inget händer snart. Sätt igång och bygg bron mellan Hornsgatan och Byfogdegatan så är det ju bara att riva viadukten sen.

Skriv en kommentar




single.php