Sverigeunikt BID-avtal i Gamlestaden!

Apr 2018 | Stadsdelen

I denna veckan går Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, och åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad in i ett Sverigeunikt samarbetsavtal. Avtalet heter BID Gamlestaden och förebilden är den internationellt etablerade utvecklingsmodellen BID, Business Improvement Districts. Syftet är att Gamlestaden ska fortsätta utvecklas till en bra stadsdel att bo i, attraktiv att flytta till, driva näringsverksamhet i, arbeta och bygga nya bostäder och lokaler i.

– Avtalet ska ge det BID-inspirerade arbetet tydligare mål och strukturer. När vi lägger våra resurser i en gemensam pott blir summan av det vi kan prestera så mycket större än om vi jobbar på var sitt håll, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

– Poseidon har tagit ett stort ansvar i det uthålliga arbete som har vänt situationen i Gamlestaden. När det nu händer så mycket nytt i Gamlestaden tror vi på att det ska gå att utveckla allt bättre samarbetsformer och effektiv gemensam problemhantering genom samarbetsavtalet, berättar Johannes Wallgren, distriktschef i det kommunägda bostadsföretaget och ordförande för föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

Platzer Fastigheter är en av de privata fastighetsutvecklare som har gjort stora förvärv i Gamlestaden på senare år. Platzer äger och utvecklar bland annat Gamlestadens Fabriker och bygger och ska långsiktigt äga Gamlestads torg-fastigheten.
– Vi på Platzer gillar verkligen Gamlestaden. Och vi ser att värdet av det vi gör ökar när vi jobbar tillsammans med andra i ett BID-inspirerat arbete. Tillsammans möjliggör vi en stadsutveckling som bottnar i Gamlestadens rika identitet och historia, säger Björn Larsson, fastighetschef på Platzer
.

Göteborgs Stad bedriver ett arbete för jämlikhet och social hållbarhet med fem centrala fokusområden: skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, skapa förutsättningar för arbete, skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. Avtalet ska stärka stadsutvecklingen och förutsättningar för näringsliv i området samt göra Gamlestaden till en attraktiv och trygg plats att leva och verka på.
– Stadsutvecklingen ska vara jämställd med öppna och översiktliga miljöer, trygga att förflytta sig och vistas i, som ger alla lika möjlighet att vistas i det offentliga rummet. Inriktningen för BID Gamlestaden är att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler mötesplatser, säger Özgür Tasbas, ordförande i SDN Östra Göteborg.

En stadsdel i förändring

Vid millennieskiftet präglades Gamlestaden av misskötta offentliga miljöer och enskilda fastigheter, av otrygghet, hög vardagsbrottslighet, organiserad kriminalitet och svarta tidningsrubriker.
– Jag flyttade hit 1997. Det var lätt att få en lägenhet här och Gamlestaden lät pittoreskt. Men det var smutsigt, mörkt och slitet, en massa klotter och man kände sig aldrig riktigt trygg. En kompis blev rånad i närheten av bensinstationen och en videobutik sprängdes i luften. Jag var ung och valde ändå att stanna. Men nej, pittoreskt var det inte, säger Malin Rosenqvist, idag ordförande för BRF Gamlestadstorget och vice ordförande för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.

Föreningen bildades år 2001 med syfte att vända utvecklingen i stadsdelen.

– Sedan dess har vi drivit ett uthålligt utvecklingsarbete med ett stort antal upprustningar, trygghetsinsatser och evenemang, i samarbete med boende, lokalt föreningsliv, näringsliv, polis och Göteborgs stad. Idag är Gamlestaden en attraktiv och trivsam stadsdel och ett av Göteborgs strategiska nybyggnationsområden. Problem ökar och minskar över tid, men nu finns det en vana av att samarbeta för att hantera dem, berättar Helena Holmberg, verksamhetschef, Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.

-Vi på Poseidon konstaterar att Gamlestaden runt år 2000 var en stadsdel som boende kände sig tvingade att flytta från på grund av otrygghet. Idag är stadsdelen mycket omtyckt och attraktiv att bo i och flytta till, säger Johannes Wallgren.

Avtalstiden för BID Gamlestaden är 1 maj 2018 till 31 december 2020, därefter förlängs avtalet med ett år i taget.

Det här är BID

BID är en geografiskt baserad form av samverkan som finns i länder som Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika, Kanada och USA. Den kännetecknas av att ingående parter, såväl offentliga som privata, avtalar om ett gemensamt åtagande i ett tydligt avgränsat område, för utveckling och förvaltning av fysiska miljöer. Det är första gången i Sverige som en BID-inspirerad lokal fastighetsägarförening och en kommun formaliserar samarbetsformerna på det här sättet.

Syfte med samarbetsavtalet:

 • Gamlestaden ska vara en harmonisk och fungerande helhet, där äldre och nyare delar stärker varandra, där vardagslivet fungerar väl både för nya och gamla gamlestadsbor och där sociala nätverk, lokal initiativkraft, kulturuttryck, trygghet, områdets spännande historia och den lokala identiteten kan frodas.
 • Avtalet ska skapa förutsättningar för en utvecklad och vacker stadsmiljö, stärkta möjligheter för lokalt näringsliv och utvecklad lokal service med lokala entreprenörer, butiker, restauranger.
 • Avtalet ska främja jämlikhet och hållbarhet i Göteborg och att Gamlestaden utvecklas till en bra stadsdel att bo i, attraktiv att flytta till, besöka, driva näringsverksamhet, arbeta och bygga nya bostäder och lokaler i.
 • Stadsdelens historia, identitet och kultur är värdefulla byggstenar för framtidens Gamlestaden och bidrar till ökat intresse för Gamlestadens som besöksmål, dvs destinationsutveckling.

Avtalsparter BID Gamlestaden är Göteborgs Stad genom:

 • Stadsdelsnämnden Östra Göteborg
 • Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda
 • Fastighetsnämnden
 • Byggnadsnämnden
 • Trafiknämnden
 • Park- och naturnämnden
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Försäkrings AB Göta Lejon

samt

 • Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

portratt5

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php