Fyra år med föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden

Oct 2005 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Detta är en sammanställning i ord och bild över trygghets- och annat förbättringsarbete som bedrivits i Gamlestaden sedan 2001. Många har dragit sina strån till stacken för att göra Gamlestaden till en trygg och trivsam stadsdel att bo, vistas och verka i.

Trygghetskontroll av bostadshus

.n stor del av stadsdelens fastigheter har besiktigats enligt GG02-metoden, en checklista för trygghetskontroll som Fastighetsägare i Gamlestaden tagit fram i samarbete med Fastighetsägare i Gunnared. Detta har resulterat i att många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar förbättrat tryggheten och säkerheten i sina hus och uteområden.

Gemensam bevakning

Föreningen har tagit initiativ till gemensam bevakning som innebär att en väktarbil kör varje natt i stadsdelen. ”Ronderingen” riktas till olika platser allt efter behov. Verksamheten finansieras av föreningen tillsammans med enskilda bostads-, fastighets- och lokalfastighetsägare samt kommunala förvaltningar. Boende kan tipsa väktarna om misstänkt brottslig verksamhet via en tipsstelefon.

Brottsstatistik

Föreningen tar fram och bearbetar brottsstatistik som varje vecka skickas till medlemmar och andra intressenter. Rapporterna kan till exempel ligga till grund för hur vi styr väktarbilen eller att vi kan påvisa samband mellan inbrott och dåligt stöldskydd i fastigheten.

Minskad bilbrottslighet

Att förebygga bilbrott har ända sedan starten varit högt prioriterat. Många P-platser har efter trygghetsbesiktningar fått bättre belysning och gjorts öppnare för insyn. Föreningen förmedlar subventionerade rattkryckor. Boendeparkering har införts i området efter förslag från föreningen. Sedan dess har tillgängligheten på gatorna ökat, bland annat har många skrotbilar försvunnit.

Bättre belysning

Bra belysning är viktigt för tryggheten. Fastighetsägare i Gamlestaden har därför låtit en arkitekt ta fram en rapport – ”Ljus i Gamlestaden” – med förslag till förbättringar.

Föreningens engagemang har medverkat till att Gamlestaden har fått över en miljon kronor i belysningsbidrag från kommunen.

Bland annat har ett 80-tal armaturer bytts ut och belysningen under viadukten vid Gamlestadstorget har utökats. Kommunen har också bytt all armatur på Artillerigatan och belysningen på skolgården har förbättrats. Holländareplatsen, som snart kommer att byggas om, och södra delen av Lars Kaggsgatan kommer att få ny belysning (Poseidon, ES Fastigheter och kommunen) liksom Sten Johanssons plats vid Medborgarhuset.

Flera belysningsprojekt har också tillkommit i industribebyggelsen söder om Artillerigatan. Studenthemmet (Poseidon), Nya Kulan (Kungsleden) och Nylösekyrkan har fått fasadbelysning.

Snyggt, tryggt och trivsamt

Två inventeringar som föreningen genomfört har resulterat i rapporterna ”Snyggt, tryggt och trivsamt” och ”Bellevue industriområde – snyggt, tryggt och trivsamt”. I dessa identifieras ett antal otrygga och otrivsamma platser och rapporterna har påverkat olika aktörer i stadsdelen till förbättringsarbeten. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har byggt om entréer, uppgraderat belysningen, satt upp orienteringstavlor, rensat buskar och häckar, rustat upp gårdar, planterat blommor och träd och på Brahegatan kommer det numera upp julstjärnor varje år. Större kommunala miljöförbättringar i Gamlestaden under de senaste fyra åren är ombyggnaderna av Brahegatan, Gamlestadstorget (hållplatsen) och framför allt Artillerigatan. Bunkeberget genomgick en storstädning och viss upprustning för ett par år sedan.

Trygg, vacker stad

Göteborgs kommun har, som en direkt följd av det goda samarbetet i Gamlestaden, gjort stadsdelen till pilotprojekt i en kommunal satsning som kallas ”Trygg, vacker stad i samverkan” och avsatt fyra miljoner för upprustningsarbete i Gamlestaden under 2005.

Tillsynsvandringar

På föreningens initiativ genomförs sedan våren 2005 regelbundna tillsynsvandringar där engagerade gamlestadsbor varje vecka går runt i området och antecknar och fotograferar klotter, skräp, trasiga lampor mm. Protokoll skickas därefter till alla fastighetsägare. Förhoppningen är att problemen härigenom snarast skall åtgärdas. Föreningen driver också sedan flera år ett projekt för att samla ihop och föra bort kundvagnar som står och skräpar i stadsdelen. Tillsynsvandringarna och kundvagnsprojektet sköts av medlemmar i lokala föreningar, som genom dessa insatser får ekonomiskt tillskott till verksamheten.

Strategiska fastighetsförvärv

Bostads AB Poseidon har genomfört ett antal strategiska fastighetsförvärv. Bland annat har det f.d. Forumhuset förvärvats och byggts om till studenthem. En fastighet på Batterigatan har rustats upp och omvandlats till boende med vanlig hyresrätt. Sedan föreningen bildades har Poseidon i samarbete med stadsdelsförvaltningen medverkat till att det oproportionellt stora trycket på socialt boende har minskat, bland annat genom förändringar i egna fastigheter.

Föreningens egen verksamhet

Fastighetsägare i Gamlestaden har, utöver det som framgår tidigare i sammanställningen, genomfört två trygghetsundersökningar, 2003 och 2005. Föreningen har tillsammans med bl.a. biblioteket, polisen och stadsdelsförvaltningen arbetat för trygghet kring Medborgarhuset. Tidningen Trygga Gamlestaden distribueras tre-fyra gånger om året till hushåll och företag
. En egen hemsida har upprättats. Föreningen arrangerar informations- och samrådsmöten med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php