05_1_boendeparkering

Tryggare med boendeparkering

Mar 2005 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Trafiknämnden i Göteborg har beslutat att införa boendeparkering i Gamlestaden. Beslutet kom efter en framställan från Fastighetsägare i Gamlestaden, som länge arbetat för att förbättra trafik- och parkeringsförhållandena för de bilägare som bor permanent i stadsdelen. Samtidigt hoppas föreningen att bilbrottsligheten skall minska.

Ända sedan starten har föreningen försökt påverka problemen kring bilbrott, skrotbilar och trafik eftersom allt talar för att problemen hör samman. Skrotbilarna signalerar otrygghet och bidrar till fler bilbrott.

Eftersom stora delar av Gamlestaden inte har planerats och byggts för så många bilar som finns här i dag så har små P-platser ”klämts in” och byggts över hela stadsdelen. Det gör att många bilar saknar naturlig övervakning och är ett lättare byte för biltjuven.

Minskad trafiksäkerhet

Vidare, säger föreningen i sin framställan till Trafiknämnden, finns det anledning att tro att stulna bilar bidrar till minskad trafiksäkerhet.

Nämnas kan att Gamlestaden är särskilt drabbat av bilbrott. I stadsdelen anmäls årligen cirka 80 bilbrott per 1000 invånare, att jämföra med 50 för hela Göteborg. Hela 39 procent av dem som besvarade den senaste trygghetsenkäten angav att brott mot bilar och motorcyklar är ett stort problem i Gamlestaden.

Innan föreningen bestämde sig för att skriva till trafiknämnden om boendeparkering försäkrade man sig på olika sätt om att det fanns förankring för förslaget. Alla som tillfrågats, enskilda boende såväl som fastighetsägare, stadsdelsnämnd, näringsidkare, polis m.fl. stöder förslaget.

Lägsta avgift föreslås

En av dem som välkomnar boendeparkering är Gert Henriksson, som är ordförande i lokala hyresgästföreningen och bor vid Holländareplatsen.

– Jag är övertygad om att det höjer tryggheten i Gamlestaden, säger han, men tillägger att förslaget hade en del motståndare när frågan diskuterades på årsmötet. Kritiken var att det kostar pengar, det blir ännu en utgift för hushållskassan.

– Men det är en utveckling som kommer över hela Göteborg, konstaterar Gert Henriksson.

Nu ligger bollen hos Trafiknämnden som avgör när den nya ordningen skall börja gälla och vilken taxa som skall tillämpas. Fastighetsägare i Gamlestaden föreslår att avgiften blir lägsta möjliga, vilket i dag betyder 135 kronor per månad. 

Många bilar med körförbud

För att ta reda på fakta har Fastighetsägare i Gamlestaden försökt tränga in i vilka förhållanden som råder bland ”Gamlestadens bilar”. Därför har alla parkeringsmiljöer och alla bilar kartlagts.

Alla P-platser och gatuparkeringar fotograferades och under några kvällar noterades registreringsnumren på samtliga bilar (med undantag för Beväringsgatan). Därefter begärdes ägaruppgifter in från bilregistret.

Av 935 räknade bilar hade färre än hälften (49 procent) en registrerad ägare i Gamlestaden. Dessutom var åtta procent av alla bilar belagda med körförbud av någon anledning. Många av bilarna med körförbud hade för övrigt samma ägare.

Trafiknämnden har informerats om de uppgifter som framkom under inventeringen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php