Nya Kulan – Varför dröjer det?

Dec 2017 | Featured Stadsdelen

Diskussionerna om ett köpcentrum i kvarteret Gösen, det område mellan Artillerigatan och Säveån som SKF har flyttat ur, har pågått i mer än tio år. Datum för antagande av detaljplan och etablering har skjutits fram i omgångar. Nu, under 2017, tas ett viktigt steg mot förverkligade.

I juni fattade byggnadsnämnden beslut om att låta förslaget till detaljplan gå på utställning. Det betyder att man kan titta på och komma med synpunkter på planen i stadsbyggnadskontorets källare på Köpmansgatan 20 mellan 16 augusti och 13 september 2017. Därefter är det meningen att detaljplanen ska gå till antagande.

Men nu finns det inget som är enkelt med just den här detaljplanen. Hela planen ska upp till behandling i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Säveån har stora naturvärden. Bland annat handlar det om en stam med Atlantlax som bara finns just här, liksom om fågeln Kungsfiskaren. Man kan möjligen tycka att de största naturvärdena finns i andra delar av Säveån, men hela ån är ett Natura 2000-område, och därför krävs en miljödom för att få tillstånd att bygga så nära Säveån som är tanken här.

Förslaget till detaljplan innebär 42 000 kvadratmeter handel, vilket är ungefär i storlek med Allum, parkeringsdäck, ytterligare stora ytor för annan service samt 300 lägenheter i 7-12 våningshus längs med ån. Säveån ska också bli mer tillgänglig för allmänheten genom ett stråk för promenad och cykel.

– Skälet till att planarbetet har dragit ut så mycket på tiden är att området berörs av många svåra frågor, säger Åsa Åkesson, som är ansvarig planarkitekt sedan 2014.

– Vi beräknar att detaljplanen kan antas vid årsskiftet 2018-19, säger Åsa Åkesson.

Hans Kalmner har som fastighetsansvarig på SKF varit drivande i detta projekt från början.

– SKF påbörjade det här utvecklingsarbetet redan 1993. Vi ser vår fastighetsutveckling som en integrerad del av arbetet med hela Gamlestadens utveckling, säger Hans Kalmner.

SKF har ett samarbetsavtal med TK Development, som planerar utvecklingen av handelscentrumet Nya Kulan. När detaljplanen vinner laga kraft kommer TK Development att köpa de gamla fabrikslokalerna av SKF.

– Jo, det har krävts en hel del envishet för att driva projektet framåt, säger Hans Kalmner.

– Det har varit många motgångar som har dragit med sig kostnader och projektet har tagit mycket mer tid än vad någon kunnat föreställa sig. Det är en komplex plan, men vi skulle önska att kommunala och statliga instanser vore effektivare på att samordna arbetet med frågor som buller, trafik och naturvärden om det över huvud taget ska vara möjligt att utveckla områden i attraktiva lägen, säger Hans Kalmner.

Vad händer då om Mark- och miljödomstolen inte ger tillstånd till detaljplanen?

– Vi tror på det vi gör. Möjligen kan miljödomen påverka planens utformning, säger Åsa Åkesson.

– Vi tror att vi har argumenten på vår sida och att vi har arbetat igenom vårt material. Å den andra sidan kan ingen garantera att inga andra frågeställningar dyker upp. Det finns inga garantier förrän vi har en laga kraft-vunnen detaljplan, avslutar Åsa Åkesson.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php