Vad händer med brottslighet och trygghet?

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

En fråga som ställs i många trygghetsenkäter är frågan om hur man känner sig om man är ute ensam sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Denna fråga har ställts till de boende i Gamlestaden vid upprepade tillfällen, och den visar att Gamlestadsbornas upplevelse av trygghet i den egna stadsdelen har ökat mycket kraftigt sedan år 2001.

Faktum är att vi inte känner till något område eller stadsdel där tryggheten har utvecklats på samma positiva sätt som i Gamlestaden.

Den polisanmälda brottsligheten har också minskat avsevärt i Gamlestaden. Eftersom befolkningen har ökat kraftigt under samma tid så betyder det att brottsligheten per capita har minskat på ett tydligt sätt. Detta gäller särskilt för egendomsbrott. Man ska komma ihåg att långt ifrån alla brott anmäls, så polisanmälningsstatistiken ger inte hela sanningen när man vill undersöka brottsnivåer i ett samhälle. Men den visar på ett hyfsat trovärdigt sätt hur utvecklingen ser ut över tid, och utvecklingen går som sagt åt rätt håll.

Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Det som redovisas här är genomsnittssiffror, vilket betyder att även om de flesta upplever en avsevärd förbättring över tid kan enskilda ha en helt annan bild av verkligheten. Vi har också ställt frågor om vad Gamlestadsborna upplever som stora problem i den egna stadsdelen och då fått en mycket tydlig bild av några problem som just nu växer i Gamlestaden.

Det handlar om öppet missbruk och om narkotikahandel på offentliga platser. Det handlar också om en ökad otrygghet på spårvagnshållplatserna och på andra sätt som har koppling till kollektivtrafiken.

Boendeenkät om stora problem i Gamlestaden (%) åren 2001, 2008 och 2015

Frågan löd: Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i Gamlestaden så kan du markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras.

Som tabellen visar är upplevelsen att det allra största problemet i Gamlestaden är nedskräpningen.

graf_problemGS_2016

 

Om boendeenkäten i Gamlestaden 2015

Det företag som genomförde boendeenkäten heter Kinnmark Information AB. Beställare var Fastighetsägare i Gamlestaden, med Helena Holmberg som ansvarig undersökningsledare. Enkätundersökningen genomfördes i maj-juni 2015. Enkäten skickades ut per post till 800 slumpmässigt utvalda mottagare i åldrarna 18-85 år, folkbokförda i primärområde Gamlestaden, Göteborg. 387 svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 50% efter att det som kallas för det naturliga bortfallet (avlidna, avflyttade och liknande) räknats bort. Med så många svarande i en så pass liten undersökningspopulation som Gamlestadens befolkning (8700 personer) bedöms undersökningens trovärdighet vara mycket god. Jämförelsematerialet består av likadant ställda frågor i tidigare boendeenkäter som genomförts av Fastighetsägare i Gamlestaden eller av Bostads AB Poseidon i primärområde Gamlestaden.

Gamlestaden, Bellevue eller Kviberg?

Gamlestaden, Bellevue och Kviberg är tre områdesnamn som alla ligger i primärområdet Gamlestaden. Oavsett i vilket av de tre områdena du bor så räknas du alltså som Gamlestadsbo i statistiken och i denna undersökning. När Fastighetsägare i Gamlestaden arbetar med stadsdelsutveckling arbetar vi med hela Gamlestaden, inklusive Bellevue och Kviberg.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php