framtid

Nu ska hela rasket rivas

Nov 2013 | Stadsdelen

Platsen under viadukten är det ställe i stadsdelen som Gamlestadsborna tycker allra sämst om. Idag är den uppiffad med ljust grus och förbättrad belysning, men troligen kommer få att sakna viadukten när den en dag rivs. Projektet är en del av det Västsvenska paketet, som bland annat finansieras av trängselskatterna.

En rivning av viadukten är en förutsättning för att bygga det nya Gamlestaden. Gamlestaden står inför fantastiskt spännande utmaningar där nytt ska förenas med det gamla för att skapa en levande blandstad. Med det strategiska läget, utvecklingen av de gamla SKF-fabriksbyggnaderna, Gamlestadens Fabriker och den vackra bebyggelsen har stadsdelen goda förutsättningar att bli ett gott komplement till Göteborgs innerstad.

Gamlestads Torg upplevs av många som isolerat och otryggt, men den nya pendeltågsstationen och de detaljplanearbeten som pågår kommer att innebära en rejäl förbättring. För att kunna bygga samman stadsdelen med den nya kollektivtrafikknutpunkten med en tät, levande och trygg bebyggelse måste man alltså riva Gamlestadsvägens viadukt. Istället ska en tunnel byggas som knyter ihop Artillerigatan med Slakthusgatan.

– Gamlestadsvägen utvecklas till en sammanhängande boulevard och en ny stadsbro byggs över Säveån, berättar Jonas Bergqvist på Trafikkontoret, som har arbetat med Gamlestaden i många år.

Detaljplanearbetet för Gamlestads Torg omfattar två etapper där den första gäller kollektivtrafikknutpunkten och dess närområde, där region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Inom det första detaljplaneområdet ska också byggas ca 200 lägenheter, ett hotell och hus för kontor och verksamheter.

Etapp två innefattar rivningen av viadukten, bygget av tunneln och ca 300 lägenheter. Etapp ett väntas stå färdig år 2017 och etapp två år 2022.

– Den här utvecklingen påverkar infrastrukturen i hela området, säger Jonas Bergqvist. Att leda genomfartstrafiken mellan Artillerigatatn och E45 i en tunnel som går under det nya Gamlestads Torg kräver planering och eftertanke. Det är speciellt viktigt att tunnelmynningen studeras väl så att den smälter in i stadsbilden på ett bra sätt.

En annan förändring av infrastrukturen i området är att spårvagnsspåren mot Kortedala-Bergsjön kommer att flyttas en bit bort från Säveån. Därmed underlättas byten mellan spårvagnarna mot Angered, Bergsjön och pendeltåget, och det blir möjligt att bygga nya hus längs med Säveån.

Inställningen till stadsförnyelsen i Gamlestaden har varit positiv från alla håll. Utvecklingen av området ger möjligheter att koppla ihop stadens olika delar med bland annat trygga cykel- och gångstråk. Säveån kommer att bli en del av stadsmiljön, med kajer och caféer. Dessutom ska den befintliga grönskan tas till vara.

Men fortfarande finns många frågor kring de rumsliga lösningarna. Jonas Bergqvist ser utrymmet Artillerigatan-Gamlestadsvägen-Hornsgatan som det allra viktigaste.

– Det är otroligt mycket arbete kvar att göra. Samtidigt kan man se att något är på gång. Den provisoriska spårbanan mot Bergsjön och Angered ska till exempel vara i funktion 2014.

Infrastrukturlösningarna ska alltså möjliggöra en utveckling av en blandstad med citykaraktär där bostäder, butiker och belysta gator och levande torg samverkar i en helhet.

– Det är en fantastisk satsning, men det hela hade aldrig gått att finansiera om det inte hade varit för det Västsvenska paketet, understryker Jonas Bergqvist.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php