#8 Analys och forskning

lokal kunskap, analys och evidens-baserade metoder

Fastighetsägare i Gamlestaden under årens lopp genomfört återkommande forsknings- och uppföljningsinsatser.

8.1. Gamlestadsundersökningen 2021

Tidigt under 2022 publicerar docent Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, forskningsrapporten som bygger på den boendeenkät som genomfördes under 2021. Resultaten av undersökningen ligger till grund för verksamhetens inriktning.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Ylva Noren Bretzer, Förvaltningshögskolan

TIDPLAN
Q1 2022

8.2. Testbädd Hållbar Mobilitet Gamlestaden som forskningsprojekt

Arbetet med att utveckla modeller för omställning av transport och utveckling av nya, gränsöverskridande, hållbara mobilitetslösningar i Gamlestaden är i grunden ett forsknings- och utvecklingsprojekt, essentiellt för utvecklingen av ny kunskap om klimatomställningen av samhället, men också om vad bid-samverkan kan åstadkomma och vilka samhällsutmaningar som kräver bid-inspirerad organisering för att hanteras. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
RISE

TIDPLAN
Pågående

8.3. Visualisering och analys av områdesdata och lägesbilder

Arbetet med att visualisera och analysera data med syfte att stärka kunskapsunderlaget i beslutsprocesser och verksamheternas utformning pågår. En ny hemsida bidgamlestaden.se tänks bli en bra plats att samla data, kartor, lägesbilder och rapporter.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
Pågående

8.4. Ytterligare forskningsinsatser om bid, stads- och platsutveckling

Bid, stads- och platsutveckling är underbeforskade fenomen. Samtidigt växer antalet bid-inspirerade verksamheter snabbt över hela Sverige, sannolikt eftersom det uppfattas som ett resultatorienterat och effektivt sätt att få förbättring till stånd i stadsdelar, områden och samhällen som gör nytta i människors vardagsliv. Många aspekter behöver belysas, beskrivas, analyseras, utvärderas och förstås i det som händer. Styrgruppen för BID Gamlestaden, Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse och samarbetsaktörerna på Göteborgs universitet respektive RISE kan ha som gemensam intention att identifiera möjligheter till utökad forskning på området.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden, Förvaltningshögskolan, RISE

TIDPLAN
Pågående