#5 Grön omställning och hållbar mobilitet

Ett verksamhets-område som växer snabbt

För alla fastighetsaktörer i Gamlestaden är det mycket viktigt då det har direkta konsekvenser för de krav som ställs i samband med nybyggnation. BID Gamlestaden har formulerat ett gemensamt mål om att göra Gamlestaden till en testbädd för utveckling av elektrifiering och hållbara sammanhållna mobilitetslösningar. Hela arbetet med hållbar mobilitet Gamlestaden förutsätter ett brett samarbete med fastighetsaktörer, bostadsrättsföreningar, byggföretag, olika kommunala förvaltningar och bolag samt forskningsinstitutet RISE.

Tor Skoglund, RISE

5.1. Samordningsmöten Hållbar Mobilitet Gamlestaden 

Sedan början på 2020 pågår ett arbete för att göra Gamlestaden till en testbädd för hållbar mobilitet och elektrifiering. En viktig del i arbetet har varit och är att samla aktörer med ansvar för olika delar av elektrifiering och omställning av mobilitet i Göteborg, samt företrädare för fastighetsägare, -utvecklare och BRFer i Gamlestaden, samt RISE. Syftena med mötena är utbyte av information, omvärldsbevakning, höjd kunskap om vad som händer på området mobilitet samt att identifiera framkomliga vägar framåt för Gamlestadens omställning av mobilitet. Flera kartläggningsinsatser har genomförts som en följd av verksamheten. Ett övergripande mål med verksamhetsområdet är att vara en del i arbetet med omställningen av samhället mot ett klimatavtryck som är nära noll i enlighet med Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

MEDAKTÖRER
RISE, Trafikkontoret, BRG, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, Framtidenkoncernen, enskilda fastighetsägare, byggare, bostadsrättsföreningar, boende

TIDPLAN
Pågående sedan våren 2020

5.2. Testbädd Hållbar Mobilitet Gamlestaden 

RISE har identifierat potentialen i de nätverk och den samarbetskultur som finns i Gamlestaden för att göra stadsdelen till testbädd och pilot för omställning av mobilitet som är effektiv och attraktiv för människor som bor och arbetar i stadsdelen, samtidigt som bilar över tid kan ta mindre plats i stadsrummet. RISE driver därför pilotprojektet Hållbar Mobilitet Gamlestaden. En förstudie är finansierad av Vinnova och pågår från september 2021 till mars 2022. Utlysning för finansiering av nästa fas görs under våren 2022, RISE arbetar fram en ansökan. Resultaten av förstudien förväntas bli en behovskarta över fastighetsägare och inblandade aktörer, en samarbetsmodell för att engagera fastighetsägare att samordna mobilitet inom en stadsdel, en färdig plan för demo i Gamlestaden, möjlighet med uppskalning av samarbetsmodellen, samt förbättrade förutsättningar för genomförandeprojekt för beteendeförändring.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
RISE

MEDAKTÖRER
Trafikkontoret, BRG, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, enskilda fastighetsägare och byggare, boende

TIDPLAN
Våren 2020 och framåt