#9 Kommunikation och delaktighet

En gemensam grund via kommunikation

Att sprida information, att delge kunskaper och skapa möjligheter för boende och olika parter att vara delaktiga i det som sker är fundamentalt.

9.1. Delaktighet, nätverk och påverkansmöjligheter

BID Gamlestaden har ett arbetssätt där prioriteringar, beslutsfattande och verksamhetens inriktning påverkas av ett brett deltagande, en lokal förankring och processer där många får utrymme att uttrycka sina åsikter och bli delaktiga. Konkreta exempel är de upprepade boendeenkäterna, sex stycken sedan 2001 och den senaste från 2021, som är en troligen unik serie inhämtning av lokal åsiktsbildning med vetenskaplig metod. Andra exempel är de löpande mötena och workshops med ett brett deltagande där beslutsfattare, olika funktionärer på olika ansvarsposter samt människor som bor i Gamlestaden möts. I ett flertal sammanhang deltar 40-60-80 personer för att dela information och prata lokala problem och möjligheter som annars inte hade diskuterats någonstans av någon. Möjligheterna att vara delaktig, få information och påverka olika lokala utvecklingsprocesserna i Gamlestaden är omfattande. Olika processer utgår från en ansvarsanalys, där de aktörer som delar ansvaret för en specifik problembild eller plats måste göras delaktiga i problemets hantering.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
Pågående

9.2. Stadsbyggnationsmöten Gamlestaden

Kunskapsutbyte och informationsutbyte mellan olika stadsutvecklande aktörer. Regelbundna träffar mellan kommunala förvaltningar, byggare, fastighetsutvecklare, BID Gamlestaden med flera.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Stadsbyggnadskontoret genom kommunikatör

MEDAKTÖRER
Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Socialförvaltning Nordost, fastighetsutvecklare, byggare

TIDPLAN
Regelbundna möten för ömsesidigt informationsutbyte äger rum sedan hösten 2017

9.3. Nyhetsbladet Gamlestaden

Boendeenkäten 2021 bekräftar återigen att den önskade källan till information om stadsdelens utveckling är via nyhetsblad i brevlåda. (Även om tyngdpunkten på detta svar minskar något jämfört med 2015, så det kan vara så att det pågår en förändring över tid.) Därför fortsätter BID Gamlestaden att informera via nyhetsblad, ungefär en gång per år. En utvecklingsmöjlighet kan vara att försöka bredda genomslaget genom att tryckt informationsmaterial också kan riktas till de som arbetar i Gamlestaden. Textproduktion står BID-samordnarna för, Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar layout, tryck och utbärning.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
Cirka en gång per år, löpande sedan 2001

9.4. Digitala kommunikationskanaler, sociala medier, medlemsbrev, ny hemsida

Tidigt under 2022 kommer en ny hemsida bidgamlestaden.se vara färdig. Där ska det vara avsevärt enklare än idag att ta del av olika typer av information, fakta, rapporter och nyheter. Inom BID Gamlestaden drivs också flera andra kommunikationskanaler, via e-post och sociala medier. Medlemmarna i Fastighetsägare i Gamlestaden informeras särskilt via e-post om de utvecklingsinsatser som genomförs. Kommunikationsverksamheten inom BID Gamlestaden utvecklas kontinuerligt.x

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
Löpande

9.5. Massmediakommunikation

En naturlig del av ett utvecklingsarbete är massmedial kommunikation, vid lämpliga tillfällen, för att sätta ljus på pågående processer och när något särskilt spännande händer. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
Löpande