#4 Kultur, historia, evenemang och stärkt lokal identitet

Händelser och mötesplatser ökar människors trivsel och stolthet

Genom att skapa händelser och mötesplatser inom stadsdelen  ökar människors trivsel och stolthet runt stadsdelen de bor i och besökare attraheras till Gamlestaden. 

4.1. … med det historiska arvet synligt

Gamlestaden är en stadsdel med en rik identitet och en historia med många bottnar. Här grundades Nya Lödöse år 1473 och här har viktiga delar av svensk industri sina rötter. I Gamlestaden är arbetarstadsdelen och -kulturen levande minnen, tillsammans med den tidiga och självklart närvarande mångkulturen. Här finns stadsmiljö ritad av den legendariske Albert Liljenberg, och här finns vackra gamla industriområden som är under omvandling till attraktiva bostads-, verksamhets- och destinationsområden. År 2023 ska inte bara Göteborg försenat fira de 400 åren, det är också det år då stadsbildningen i Gamlestaden ägde rum för 550 år sedan. BID Gamlestaden kan anta en målsättning att få till stånd en tydlig och varaktig yttring av det historiska arvet i stadsdelen till jubileumsfirandet 2023, förslagsvis med tydlig manifestation i samband med Gamlestadsgalej 2023. Det krävs då ett idéarbete för hur detta kan utformas, vilka aktörer som står för ett genomförande men också finansieringen kan se ut. SKF är en aktör vars historia och identitet hänger intimt samman med Gamlestaden, och en dialog med SKF om att vara med och dela ansvaret för en manifestation av Gamlestadens historiska arv bör initieras. En dialog bör också initieras med stadens och regionens kulturaktörer, Stadsmuseet, Svenska Kyrkan Nylöse församling med flera. Pilgrimsleden är ytterligare en etablering som kan ges en tydligare koppling till Gamlestadens medeltida rötter. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
Målbild 2023

4.2. Gamlestadsgalej 2022

Gamlestadens stadsdelsfest planeras till 2-3-4 september 2022. Basplaneringen utgår från att galej kommer att äga rum på Holländareplatsen och i centrala Gamlestaden på dagtid på lördagen 3 september, men om förutsättningarna finns kan eventet bli till ett helhelgsevenemang, med lokalisering på Gamlestadens Fabriker, Slakthusområdet samt Kviberg. Omfattning och utformning växer fram under året, och beror bland annat på tillgänglig finansiering samt vilka aktörer som visar aktivt intresse av att vara med och bära ansvar för process och genomförande. Fastighetsägare i Gamlestaden står för eventets grundfinansiering. Ett rikare inslag av kultur och musik än tidigare år förutsätter medfinansiering från fler aktörer. Evenemanget är en del av Göteborgs Stads jubileumsfirande, som under 2022 tänks få en särskild inriktning på begreppet Folkhälsa.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Fastighetsägare i Gamlestaden, Drivhuset, galejprojektledaren 

MEDAKTÖRER
Kommunala förvaltningar, byggare, fastighetsägare, föreningsliv, kulturentreprenörer, lokala näringsidkare med flera

TIDPLAN
September 2022 

4.3. Gamlestadsgalej 2023

Gamlestadsgalej 2023 kan bli till det tillfälle då Målbild 2023 och stadsdelsutvecklingen i Gamlestaden manifesteras på ett särskilt sätt, och som en synlig del i Göteborgs Stads jubileumsfirande som ska arrangeras rum under rubriken Hållbar stadsutveckling. Fastighetsägare i Gamlestaden står för Gamlestadsgalejs grundfinansiering. En kraftsamling till september 2023 kräver ett brett engagemang och breddad finansiering.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
September 2023 

4.4. Pilgrimsleden Göta Älv

Vandring och vandringsleder är viktiga möjligheter till stärkt folkhälsa, lokal utveckling och stärkt lokalt näringsliv. Pilgrimsleder har egenskapen att de dras genom städer och samhällen i och med att de går från kyrka till kyrka. Pilgrimsleden Göta Älv utvecklas i brett samarbete mellan ett flertal kommuner, Regionen och Svenska kyrkan. Leden går mellan Masthuggskyrkan och Trollhättan/Vänersborg (egentligen: mellan Santiago de Compostella och Trondheim). Pilgrimsleden dras genom centrala Gamlestaden och invigdes under 2021. Under 2022 behöver leden synliggöras och kännedom om leden stärkas, liksom samspelet med lokala näringsidkare, med Gamlestadsgalej mm.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Västkuststiftelsen

MEDAKTÖRER
Svenska Kyrkan Nylöse församling, Trafikkontoret, BID Gamlestaden, lokala fastighetsägare, lokala näringsidkare

TIDPLAN
Pågående