#7 Nätverk och påverkan

Sprida kunskap och erfarenhet

Detta verksamhetsområde handlar om att sprida de kunskaper vi har, delta i nationella och internationella sammanhang för att lära mer, vara föreläsare och kommunikatör i olika former. För BID Gamlestaden är det viktig att bidra till andras kunskaper såväl som att själv lära sig av andra. Tre centrala områden är att gemensamt arbeta fram en samlande vision för ett nytt Gamlestaden, ett nytt samarbetsavtal för BID Gamlestaden och att bidra till en tydligare svensk definition av vad BID är och kan betyda i en lokal situation. Den statliga myndigheten Boverket har under 2021 fått i uppdrag av regeringen att utreda hur BID- och platssamverkan kan fungera i Sverige, och BID Gamlestaden kommer att vara behjälpliga i det utredningsarbetet.  

Helena Starfeldt
Ulf Malm
Niclas Franklin
Lennart Weiss
Olle Lundin och Erika Björkdal
Axel Darvik, Erik Nord, Agneta Kores och Terje Johansson

7.1. Gamlestaden – nationellt exempel på hållbar stads- och platsutveckling med målbild 2023

Åren 2022-2023 har alla förutsättningar att bli händelserika år inom fältet bid-, stads- och platsutveckling, men också i Gamlestaden som stadsdel. 2023 är året då Göteborgs 400-årsjubileum ska firas, med ett särskilt fokus på temat ”Hållbar stadsutveckling”. Det är året då etableringen av Nya Lödöse ägde rum för 550 år sedan. Det nu gällande Samarbetsavtalet BID Gamlestaden har giltighetstid till och med 2023. SKF blir 115 år 2023. Första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU, och det är inte osannolikt att hållbar stads- och platsutveckling kan sättas i fokus i samband med ordförandeskapet. I Gamlestaden pågår nybyggnation och fastighetsutveckling, platsutvecklingen i Centrala Gamlestaden bör synas i den fysiska miljön, manifestationen av Gamlestadens historiska identitet har förhoppningsvis hittat sina former och Gamlestadsgalej 2023 kan göras till ett mer innehållsrikt evenemang än tidigare år. Det finns alltså flera olika motiv till att göra året 2023 till ett målår för att stärka genomförandekraften och innehållet i ett flertal pågående utvecklingsprocesser i Gamlestaden. Syftet kan också vara att stärka Gamlestadens roll som nationellt (och internationellt) exempel på hållbar stads- och platsutveckling.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
2022-2023

7.2. Kunskapskonferens om bid, stads- och platsutveckling med fokus på Gamlestaden

För att ge Gamlestaden utrymme i det nationella samtalet om bid, stads- och platsutveckling under valåret 2022, och för att bidra till kunskapsspridningen om vad bid i Sverige kan vara, kan en kvalificerad kunskapskonferens genomföras i maj 2022. Tiden samspelar med att Gamlestadsundersökningen är klar i februari 2022, med att Boverket kommer med sin rapport om ”platssamverkan” vid årsskiftet 2021-2022, samt att pandemin förhoppningsvis inte längre omöjliggör fysiska större möten så pass sent på våren 2022. Genomförande förutsätter att aktörer är beredda att medfinansiera samt hjälpa till med praktiska åtaganden i samband med en konferens. Visar detta sig vara omöjligt att få till stånd på grund av den snäva tidsramen kan alternativet vara ett genomförande i oktober.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren 

TIDPLAN
Maj 2022

7.3. Initiativ: Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret 2023 – Gamlestaden, hållbar stadsutveckling och internationellt lärande

Första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU. Begreppet Hållbar stadsutveckling kan komma att vara ett begrepp som Sverige väljer att sätta ljus på i samband med ordförandeskapet. Insikten växer också internationellt om behovet av bättre fungerande former av ”collaborative governance” i stads- och platsutvecklingen. Ordförandeskapet kan därmed bli ett tillfälle att väva in Gamlestaden i ett bredare internationellt nätverk och stärka internationellt utbyte av kunskap och erfarenheter. Därför kan styrgruppen för BID Gamlestaden ta ett initiativ genom att rikta ett brev förslagsvis till regeringen, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, med syfte att föreslå ett genomförande av en europeisk/internationell konferens på temat hållbar stadsutveckling i samband med ordförandeskapet, samt att Gamlestaden görs till ett av de svenska exempel som lyfts fram i det sammanhanget.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren 

TIDPLAN
Första halvåret 2022

7.4. Initiativ: Kunskapscentrum för bid, stadsutveckling och platssamverkan

Bid (under den eller annan benämning) är en organisationsform för stads- och platsutveckling som empirin visar är duplicerbar och fungerar i många olika geografier, som är långsiktigt hållbar och som allt fler bedömer som effektiv. I ett växande antal stadsdelar och områden initieras bid-verksamheter. Det finns ett behov av en neutral och icke-kommersiell stödfunktion för kompetens och kunskapsuppbyggnad, för samordning med akademisk forskning och utvärderingsverksamhet, för ömsesidigt lärande för nya och pågående bid-verksamheter eller platssamverkan i Göteborg och/eller Sverige. Någon sådan har ännu inte byggts upp, trots att frågan om en samlad stödfunktion i Göteborg har diskuterats under lång tid. BID Gamlestaden kan därför i olika sammanhang och med olika metoder driva frågan om ett kunskapscentrum för bid, stadsutveckling och platssamverkan i Göteborg och/eller Sverige.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
Från 2021

7.5. Inkommande studiebesök

BID Gamlestaden får frekvent frågor om inkommande studiebesök. Pandemin har begränsat denna verksamhet under senare år, men inget tyder på att förfrågningarna minska över tid. Det är en tidskrävande aktivitet, men stimulerande och rolig. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
Pågående