#3 Trygghet och förebyggande av brott

Minskad brottslighet ger ökad trygghet

Kärnan inom detta verksamhetsområde är de trygghetsmöten som BID Gamlestaden bjuder in till en gång per termin, med syfte att dela information och upprätta gemensamma lägesbilder, mobilisera aktörer till att hantera problem de själva kan påverka samt underlätta för gemensam problemhantering. Under 2021 har mötena varit digitala med ett 40-tal medverkande aktörer, fler än någonsin tidigare. Kompetensstöd och processtöd på området trygghet och säkerhet tillhandahålls av BID Gamlestadens säkerhetssamordnare Niclas Franklin, som arbetar 200 timmar per år i Gamlestaden och finansieras av föreningen.

Ulf Malm
Niclas Franklin

3.1. Trygghetsmöten Gamlestaden

Halvårsvis möts företrädare för polis, socialtjänst, fältare och andra kommunala företrädare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, stora företag, mindre näringsidkare, sjukvården, skolor, Västtrafik, civilsamhället, Securitas och boende för informationsutbyte och ökad effektivitet i allas arbete för ökad trygghet och minskad utsatthet i Gamlestaden. Syftet med mötet är gemensam lägesbild och identifierade lokala problem, stärkta kontakter mellan lokala aktörer samt ökad gemensam problemhanteringsförmåga. Agendan utvecklas över tid. Normalt deltar ett 40-tal personer i mötena från lika många organisationer. Trygghetsmötena 2022 planeras till 17 januari och 20 september och processen leds av den säkerhetssamordnare som Fastighetsägare i Gamlestaden har anlitat och finansierar. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren

TIDPLAN
Pågående från 2016, under 2022 17 januari samt 20 september

3.2. Övergripande perspektiv: motverka narkotikahanteringen

Den öppna narkotikahandeln identifieras av många som det mest grundläggande problemet i den lokala och territoriellt baserade brottsligheten, med tydliga kopplingar till organiserad kriminalitet, våldsanvändning, rekrytering av barn och unga samt ”häng” i det offentliga rummet vilket leder till otrygghet, minskning av människors rörelsefrihet och utsatthet för näringsidkare. ”Handel med narkotika” är det problem som utan konkurrens ökar mest, enligt boendeenkäten i Gamlestaden 2021 jämfört med 2015. ”Narkotikahandel” är också den företeelse som 74% av fastighetsaktörerna i Västsverige identifierar som ett stort problem i Fastighetsägarnas Trygghetsprojektet 2021. Det finns ingen enskild insats som är effektiv för att minska narkotikahanteringen i en hel stadsdel, men perspektivet bör finnas med i de flesta insatser som planeras och genomförs.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Polisen, Socialförvaltningen Nordost, BID Gamlestaden

MEDAKTÖRER
Enskilda boende och verksamma, civilsamhället, enskilda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, näringsidkare, Securitas med flera

TIDPLAN
Pågående

3.3. Levande Gatuplan – Myndighetssamverkan för att säkra lokala näringsidkare, och motverka osund konkurrens 

I den verksamhet som ingår under rubriken Levande gatuplan ingår ett systematiskt arbete med att öka säkerheten för lokala näringsidkare samt motverka osund näringsverksamhet och osund konkurrens, verksamhet som också kan vara under kriminellt inflytande. Med tydlig inspiration från Malmö har under 2021 en process påbörjats för att etablera metoder där en samlad myndighetstillsyn, under ledning av miljöförvaltningen, arbetar mer processorienterat och i samarbete med lokala aktörer, primärt lokalfastighetsägarna, för att befrämja ett sunt lokalt näringsliv. Drivhuset driver processen. Säkerhetssamordnaren bidrar med kompetensstöd och genomför vid behov redlighetskontroller av näringsidkare och fastighetsägare. Polisen ingår också i arbetet. Denna verksamhet ingår i arbete med Levande gatuplan. Under 2022 ska arbetsrutiner ha fastställts för implementering och spridning.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Drivhuset, BID Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren, miljöförvaltningen, de lokala fastighetsägarna, polisen

MEDAKTÖRER
Enskilda boende och verksamma, enskilda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, näringsidkare, Securitas med flera

TIDPLAN
Från 2021

3.4. Samling runt tryggheten Centrala Gamlestaden, inklusive LOV3 – gemensam ordningsvaktsupphandling 

Sedan 2018 är ett stort område i Centrala Gamlestaden godkänt som LOV3-område, och ordningsvakter patrullerar på dagtid med gemensam finansiering från sex lokala aktörer. Åtgärden utvärderades under våren 2020, med finansiering från BRÅ. Utvärderare: Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 

Åtgärden är möjlig genom att Fastighetsägare i Gamlestaden sköter fakturering och är den juridiska person som står för LOV3-tillståndet. Tillsynen finansieras av sex lokala aktörer och det hela samordnas av säkerhetssamordnaren, som alltså finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden. 

Det ska prövas om verktyget LOV3 i Centrala Gamlestaden kan utvecklas under 2022, med syfte att motverka den eskalerande utveckling med hot och våld som ägde rum under hösten 2021 vid fd SKF-parkeringen och längs med Säveån. Syftet är också att stärka trygghet och allmänhetens tillgång till Brahegatan i samband med sommargågatan 2022 samt att motverka narkotikahantering i området. Om insatsens finansiering stärks kan ordningsvakterna finnas på plats en ökad tid

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren

FINANSIERING HITINTILLS
Samhällsbyggnadsbolaget, SKF, Coop, Systembolaget, Poseidon, Fastighetskontoret

UPPDRAGSTAGARE
Securitas

TIDPLAN
Pågående från jan 2018, eventuellt utökad insats 2022

3.5. Samling runt tryggheten Gamlestads Torg
(– Slakthusområdet – Gamlestadens Fabriker)

Gamlestads Torg är en relativt nyutvecklad stor bytespunkt för spårvagn, buss och tåg, och också en viktig arbetsplats och boendemiljö för många människor. Platsen etablerades tidigt som en problematisk plats, bland annat med öppen narkotikahantering och med en komplex och otydlig förvaltningsstruktur. Olika aktörer har dragit i trygghetsvandringar och andra initiativ för att hantera platsen och vid flera tillfällen har ibland BID Gamlestaden, ibland enskilda aktörer, initierat möten, trygghetsvandringar, problemanalyser med mera för platsen. Ett flertal fysiska åtgärder har vidtagits, i flera fall efter flera års eftersläpning. Ett konkret exempel på otillfredställande resursutnyttjande vid platsen är bristen på samordning av tillsyn av polis, väktare, ordningsvakter, tillsynsvandrare med flera.

Under 2022 kan BID Gamlestaden tillsammans med polisen i nordost och Västtrafik vara drivande i att pröva om LOV3 och gemensam ordningsvaktsupphandling kan göras till ett användbart och effektivt verktyg också för denna plats.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren, Polisen

MEDAKTÖRER
Trafikkontoret, Västtrafik, Platzer, Peab, BRF Gamlestads Brygga, Närhälsan, Världslitteraturhuset, Grundskoleförvaltningen, Socialförvaltningen Nordost, Klövern, Higab, Stadsledningskontoret, Länsstyrelsen

TIDPLAN
Första halvåret 2022

3.6. Samling om Bellevue Industriområde

Bellevue Industriområde är ett område som har getts mycket fokus i BID-arbetet i Gamlestaden. Sedan våren 2016 kallas aktörerna i området till möte 2-4 gånger per år. En mängd olika insatser har prövats i området. Till synes ”enkla” problem med nedskräpning och trafik- och parkeringskaos har visat sig vara strukturellt svårlösta, och kvalificerar sig väl som så kallade ”wicked problems”. Hösten 2020 beslutade Stadsdelsnämnd Östra Göteborg att göra en hemställan till Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden dels om att initiera ett detaljplanearbete i området, dels att Staden borde köpa en av fastigheterna i området som var till salu. Den aktuella fastigheten har under 2021 istället köpts av en privat fastighetsutvecklare och Bellevue Marknad har därmed stängts i området. Byggnadsnämnden har svarat att de är öppna för detaljplaneläggning i (delar av) området, om initiativ kommer från de lokala fastighetsägarna. Pandemin har lett till ett avsevärt minskat besökstryck i området, särskilt på fredagseftermiddagarna. Under vinter/vår 2021 ägde regelbundet rum någon form av spontanloppmarknad på Stallmästaregatan, vilken ledde till stor oordning, omfattande sanitetsproblem och stor otrygghet för övriga lokala aktörer. Denna företeelse har upphört eller minskat efter att polisen hanterat den som en ordningsstörning. Ett flertal strukturella problem i området kvarstår, och det finns behov av ett förnyat fokus på området. Problemen i området kan aldrig hanteras av de lokala aktörerna på egen hand, bland annat på grund av ett utbrett friåkarbeteende. Situationen i området frilägger också flera systemfrågor, där som exempel olika förvaltningar i Göteborgs Stad är oeniga om var det övergripande systemansvaret för parkeringsfrågor på områdesnivå ligger. På ett övergripande plan behöver Staden utveckla en beredskap och arbetsmetoder för att hantera problemområden som detta som saknar stora seriösa kraftfulla fastighetsaktörer som kan ta ett övergripande ansvar för ordning och skötsel.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren, Socialförvaltning Nordost genom direktören

MEDAKTÖRER
Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, de lokala fastighetsägarna, lokala verksamheter, polisen

3.7. Samling runt tryggheten Kviberg

Brotts-. och ordningssituationen i Kviberg, specifikt området vid studenthemmen – Kvibergs marknad – Arenan – idrottsplatserna, med överspill också i de relativt nya bostadsområdena i Kviberg, behöver följas upp. Socialförvaltning Nordost samordnar möten med de lokala aktörerna. BID Gamlestadens säkerhetssamordnare bidrar med kompetens.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Socialförvaltning Nordost genom brottsförebyggande enheten

MEDAKTÖRER
Idrott- och föreningsförvaltningen, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden, de lokala fastighetsägarna, Kvibergs Marknad, Kvibergs Park/Serneke Arena, polisen

TIDPLAN
Pågående från vintern 2019-20

3.8. Initiativ: Vem bor var?

Oordning i folkbokföringen samt oriktiga hyresförhållanden är generella samhällsproblem som föder organiserad kriminalitet, korruptivt beteende och otrygghet i boendemiljön. Allmännyttan och större bostadsföretag arbetar med frågan, men samordning, systematik och sammanställningar saknas på övergripande nivå. Det finns inga skäl att anta att problemen skulle vara mindre i Gamlestaden än i andra stadsdelar, vilket sannolikt bidrar till svårigheterna att hantera oordning, otrygghet och kriminalitet i stadsdelen. Med den stora mångfalden fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som finns i Gamlestaden växer inte ett effektivt och systematiskt genomfört arbete på det här området fram av sig själv. Å andra sidan, arbetsformer som eventuellt etableras i Gamlestaden kan implementeras och göra nytta i hela staden. Alternativt arbetas metoder fram på andra platser som kan lånas och implementeras i Gamlestaden.

Hur kan vi bringa reda i vem som bor i lägenheterna, i förekomst av eventuella oriktiga hyresförhållanden och om folkbokföringsuppgifterna stämmer? Går det att arbeta med större systematik? Hur kan små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar arbeta med frågan? Vad är möjligt för socialförvaltningarna att göra, enligt socialtjänstlagen? Finns det nackdelar med att ha en alltför effektiv kontroll på var människor bor? Effektiva arbetsmetoder för att motverka fel i folkbokföringen och oriktiga hyresförhållanden behöver utvecklas på Staden-nivå. Gamlestaden kan vara en lämplig testbädd för att pröva nya gränsöverskridande arbetssätt.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Socialförvaltning Nordost genom direktören

MEDAKTÖRER
Skatteverket, Fastighetsägare i Gamlestaden, Störningsjouren, Stadsledningskontoret, Fastighetsägarna, Skatteverket, Försäkringskassan, BRF-organisationerna

TIDPLAN
Utveckla arbetsformer under 2022

3.9. Gamlestadspatrull – för bättre renhållning, ökad trygghet samt arbetstillfällen och nya kontakter för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Det problem som flest svarande på boendeenkäten i Gamlestaden 2021 identifierar som ett ”stort problem” i stadsdelen är nedskräpningen. Det är inte nytt för 2021 års enkät och inte heller ett unikt fenomen för Gamlestaden, utan fungerar snarare som en illustration för hur ett till synes banalt problem är extremt svårlöst i stadsmiljön. Den enkla lösningen med trolig god effekt på kort sikt är att sätta in en extra resurs som kan arbeta mot nedskräpningen utan att ta hänsyn till förvaltnings- och fastighetsgränser. Genom samlade insatser av Park och naturförvaltningen, ArbVux, Socialförvaltningen samt Bostads AB Poseidon var en Gamlestadspatrull färdig att börja arbeta i stadsdelen redan under våren 2020, men pandemin omöjliggjorde då insatsen eftersom Poseidon på grund av restriktioner inte längre hade möjlighet att tillhandahålla rast- och omklädningsutrymmen. Under våren 2022 är ambitionen att få till stånd en Gamlestadspatrull, med ökad trygghet i stadsmiljön samt meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden som avsedda bieffekter. Bostads AB Poseidon ställer platsbaserad arbetsledning till förfogande, och Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar kläder.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Fastighetsägare i Gamlestaden genom verksamhetssamordnaren, Park- och naturförvaltningen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Socialförvaltning Nordost, Poseidon

TIDPLAN
Första halvåret 2022

3.10. Initiativ: Samlat förvaltningsområde i Gamlestaden

Ansvarsfördelningen i stadsmiljön är mycket uppsplittrad för hantering av nedskräpning, liksom till exempel snöröjning, klottersanering, parkeringsfrågor med mera. Detta område har identifierats som ett klassiskt så kallat ”wicked problem” i stadsmiljön. Något eller flera delområden i Gamlestaden kan göras till en arena för att pröva upplägg med samlade förvaltningsområden som genomför gemensamma upphandlingar, för att undersöka om ett sådant går att etablera trots att gällande lagstiftning kan försvåra, och trots freerideragerande och andra strukturella faktorer. Detta förutsätter att en kommunal förvaltning med ansvar för genomförande och förvaltning kopplad till mark är villig att driva en sådan pilotverksamhet. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
2023

3.11. Ideella sociala insatser för människor i utsatthet och med en missbruksproblematik

I Gamlestaden verkar ett flertal ideella organisationer med hjärta för och vana vid att arbeta med människor i utsatthet och utanförskap. Eftersom flera av dessa organisationer också äger fastigheter i stadsdelen är de också medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden. Olika ideella insatser för de här grupperna har genomförts under åren, bland andra av Svenska Kyrkan Nylöse församling. Om och när sådan det finns kraft att driva sådan ideell verksamhet i stadsdelen finns möjligheter för BID Gamlestaden att stödja ett sådant initiativ organisatoriskt och för Fastighetsägare i Gamlestaden att stödja ett sådant initiativ ekonomiskt. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Troligen Svenska Kyrkan

TIDPLAN
Frågan ligger hos aktörerna

3.12. Familjecentral i Gamlestaden 

I den lokal i Medborgarhuset som blivit frigjord i och med bibliotekets flytt planeras för en familjecentral, bland annat med öppen förskola, BVC, ev. MVC, socialtjänst mm. Etableringen har varit på gång länge och har – som all samarbetsverksamhet – visat sig vara komplicerad, men den kommer förhoppningsvis till stånd under 2022. Svenska Kyrkan Nylöse församling är ytterligare en intressent som gärna vill bli en del av plattformen Familjecentral i Gamlestaden. En angelägen fråga i sammanhanget är kommunikationen gentemot närboende som oroar sig över den tomställda lokalen mitt i hjärtat av Gamlestaden.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Socialförvaltningen Nordost

MEDAKTÖRER
Västra Götalandsregionen, eventuellt Svenska Kyrkan Nylöse församling och andra civilsamhällesaktörer

TIDPLAN
Etablering under 2022?