Verksamhetsområden

Nio sätt att arbeta för ett bättre Gamlestaden

#1 Stadsutveckling och nybyggnation

Planering och stadsbyggnation som leder till en stadsdel som hänger ihop och där äldre och nya delar stärker varandra, en stadsdel som blir en spännande och dynamisk del av Göteborg, ett föredöme i hållbar stadsutveckling. En stadsutveckling som tar hänsyn till människors behov av ett fungerande vardagsliv under byggtiden, och som bygger på en balans mellan bostäder, tillgång till offentlig service, ytor för kommersiell service, kultur, verksamheter och grönytor. Nya bygg- och fastighetsaktörer välkomnas aktivt in i det gemensamma utvecklingsarbetet.

#2 Levande Gamlestaden

Levande gatuplan med väl förvaltade lokaler och säkra uthyrningsrutiner. Stärkta möjligheter för lokalt näringsliv och lokala entreprenörer, butiker, restauranger. Inom verksamhetsområdet ingår platsutveckling, stadsmiljölyft, förbättrad belysning och gatubeläggning och utvecklad lokal service. Utveckling av hållbara affärsmodeller för näringsidkare och lokalfastighetsägare.

#3 Trygghet och förebyggande av brott

Stärkt trygghet, minskad brottslighet, en fungerande grundläggande ordning är viktiga delar inom detta område, såväl som en systematisk analys och informationsutbyte mellan aktörer. Att motverka öppen narkotikahantering, förebygga organiserad kriminalitet, brottsförebyggande fastighetsförvaltning, förbättrad renhållning, snabba reaktioner på fel och brister, rent och snyggt. Samverkan med polis och kommunala tillsynsmyndigheter.

#4 Kultur, historia, evenemang och stärkt lokal identitet

Planering och stadsbyggnation som leder till en stadsdel som hänger ihop och där Historia, identitet och kultur som byggstenar i det Gamlestaden som växer fram. Utveckla en gemensam uppfattning av de värden som Gamlestaden signalerar. Synliggöra historien och de lokala berättelserna. Stärka lokalt kulturliv och lokala evenemang. Destinationsutveckling, Gamlestaden som besöksmål.

#5 Grön omställning och hållbar mobilitet

Levande gatuplan med väl förvaltade lokaler och säkra uthyrningsrutiner. Stärkta möjligheter för lokalt näringsliv och lokala entreprenörer, butiker, restauranger. Inom verksamhetsområdet ingår platsutveckling, stadsmiljölyft, förbättrad belysning och gatubeläggning och utvecklad lokal service. Utveckling av hållbara affärsmodeller för näringsidkare och lokalfastighetsägare.

#6 Digital stadsutveckling

Undersöka möjligheterna att utveckla och arbeta med digitala verktyg för gemensam tillgång till öppna data, informationsöverföring, gemensam marknadsföring, förmedling av de lokala berättelserna, med mera.

#7 Nätverk och påverkan

Planering och stadsbyggnation som leder Föra Gamlestadens talan, driva stadsdelens intressen. Aktivt deltagande i relevanta nätverk för erfarenhetsutbyte samt att bygga kunskap och fungerande stödstrukturer för BID-inspirerade och liknande verksamheter i Sverige, Europa och världen.

#8 Analys och forskning

Analys, utvärdering, uppföljning och akademisk forskning som grund för kunskapsbaserat arbetssätt.

#9 Kommunikation och delaktighet

Information till boende och andra intressenter. Delaktighet, nätverk och påverkansmöjligheter. Arenor för kunskapsutbyte och idéutbyte mellan olika lokala aktörer och för formulering av gemensamma visioner och höjd kvalitet på beslutsfattande.