#1 Stadsutveckling och nybyggnation

Hur kan stadsdelen knytas samman för invånare och företag

I Gamlestaden byggs mycket nytt. På bara ett par decennier fördubblas befolkningen i Gamlestaden och stadsdelen blir en del av Göteborgs utökade innerstad, den plats där city och de nordöstra stadsdelarna möts. Stadsdelen Gamlestaden förändras för alltid. Det är givetvis en förändring man kan tycka olika om, men Gamlestadsundersökningen 2021 visar att 75% av Gamlestadsborna är ”helt” eller ”övervägande” positiva till den nybyggnation som pågår i stadsdelen och att de flesta är intresserade av att ta del av information om det som händer.

Ylva Norén Bretzer
Lennart Weiss, Veidekke
Karin Pleijel, MP
Fredrik Johansson och Gitte Caous

1.1. Utveckling av detaljplaner, byggnation av nya stadsmiljöer och förtätning

Leder till en stadsdel som hänger samman, där människor vill och kan bosätta sig, där företag vill och kan utvecklas och driva verksamhet på ett uthålligt sätt. Under 2022 pågår arbetet med detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, revidering av detaljplan för före detta SKF-området (kv. Gösen), detaljplan

för Byfogdegatan, detaljplan för Hornsgatan, SKFs fd huvudkontor, detaljplan för Ambrosiusgatan samt program för Slakthusområdet. Byggnation pågår inom Gamlestads torgs detaljplan, etapp 1. Troligen påbörjas projektering och byggnation inom delar av Gamlestadens Fabriker 2022 – 2023.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret

MEDAKTÖRER
Fastighetsutvecklare, byggföretag, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Kretslopp- och vatten

TIDPLAN
Pågår, långsiktigt

1.2. Idrotts- och aktivitetsområde Kvibergs Park 

Kvibergs Park fortsätter att utvecklas som mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Fram till 1994 var Kviberg ett regementsområde. Under 2000-talet har området utvecklats till aktivitetsområde, med ett stort antal fotbollsplaner, en klätteranläggning, en inomhushall för beachvolleyboll, motionsspår, utegym, skolor, föreningslokaler med mera. Prioritet Serneke Arena, med fotbollshall, sporthallar, skidspår, hotell och konferens invigdes 2015. Göteborgs Stad bygger en ny is- och sporthall i området, som beräknas stå klar i början på 2023. En av Göteborgs största lekplatser, en temalekplats med utformning som replikerar områdets historiska byggnader, samt ett gruppträningsområde, kommer stå klart i slutet av sommaren 2022.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Idrott- och föreningsförvaltningen

MEDAKTÖRER
Higab, Socialförvaltningen Nordost, kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Prioritet Serneke Arena

TIDPLAN
Flera nya anläggningar står färdiga under 2022

1.3. Stråket längs med Säveån 

De planerade stråken för promenad, löpning och cykel längs med Säveån kommer att bli viktig infrastruktur för Gamlestaden, för boendes och verksammas åtkomst till utomhusrörelse i den nära stadsmiljön och för att nyttiggöra stadsdelens närhet till den värdefulla vattenmiljön. Att stimulera rörelse längs med ån är också viktigt ur ett brottspreventivt perspektiv. En tidssättning av och samling runt en utveckling av å-stråket kan också bli till en positiv målbild i arbetet med att implementera åtgärdspaket mot problemen med öppet missbruk, hot, våld och stor utsatthet som tidvis dominerat stråket nära den före detta SKF-parkeringen.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturförvaltningen, Fastighetskontoret samt berörda fastighetsägare längs med å-stråket

MEDAKTÖRER
Fastighetsägarna i Bellevue Industriområde

TIDPLAN
Ännu oklart

1.4. Initiativ till namnbyte av adressen och platsen Gamlestadstorget till Nylösetorget 

De planerade stråken för promenad, löpning och cykel längs med Säveån kommer att bli viktig infrastruktur för Gamlestaden, för boendes och verksammas åtkomst till utomhusrörelse i den nära stadsmiljön och för att nyttiggöra stadsdelens närhet till den värdefulla vattenmiljön. Att stimulera rörelse längs med ån är också viktigt ur ett brottspreventivt perspektiv. En tidssättning av och samling runt en utveckling av å-stråket kan också bli till en positiv målbild i arbetet med att implementera åtgärdspaket mot problemen med öppet missbruk, hot, våld och stor utsatthet som tidvis dominerat stråket nära den före detta SKF-parkeringen.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturförvaltningen, Fastighetskontoret samt berörda fastighetsägare längs med å-stråket

TIDPLAN
Ännu oklart