Om BID Gamlestaden

Idén med BID Gamlestaden

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen.

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället.

Syfte

Tillsammans vill BID Gamlestaden förverkliga en levande, välkomnande, trygg, väl fungerande och jämlik stadsdel. Gamlestaden ska vara en stadsdel som hänger samman som en helhet, där äldre och nya delar stärker varandra, där människor, företag och idéer växer och utvecklas, med det historiska arvet synligt.

Aktörer

BID Gamlestaden är ett Sverigeunikt samarbetsavtal mellan Fastighetsägare i Gamlestaden, åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt Polismyndigheten. Syftet är att göra Gamlestaden till en bra stadsdel att bo i genom stabila samarbetsstrukturer och finansiering.