#2 Levande Gamlestaden

Utveckling av attraktiva platser ger en levande stadsdel

Levande Gamlestaden är en samlingsrubrik för utvecklingen av en levande stadsdel med levande, säkra, trivsamma och befolkade platser, väl förvaltade lokaler i gatuplan samt ett konkurrenskraftigt och väl fungerande lokalt näringsliv. De konkreta verksamheterna på området bedrivs utifrån två perspektiv. Den första, Hållbar platsutveckling, fokuserar på ”hårdvaran”, den gestaltade livsmiljön, sommargågata, förbättrad belysning, höjd kvalitet i skyltning och uteserveringar med mera. Den andra, Levande gatuplan, fokuserar på ”mjukvaran”, eller innehållet, content-management. Det vill säga ett konkurrenskraftigt lokalt näringsliv, gemensamma koncept, motverkande av osund konkurrens, kompetent och samordnad lokalförvaltning, community-building bland de lokala näringsidkarna, gemensam marknadskommunikation med mera. I det samlade utvecklingsarbetet mot visionen om ett Levande Gamlestaden kopplas dessa perspektiv ihop med arbetet med events och lokal identitet, med arbetet att utveckla hållbara mobilitetslösningar samt insatserna för ökad säkerhet. 

Rudolf Antoni
Johan Nyhus
Fredrik Johansson och Gitte Cauos

2.1. Levande gatuplan: gemensamma koncept och verktyget nya-lyfta-byta läge-avlägsna-säkra

Drivhuset Göteborg har sedan januari 2019 i uppdrag att stärka det lokala näringslivet i Gamlestaden. Uppdraget finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden och har utvecklats till en bred process som mobiliserar de som äger och förvaltar lokaler i gatuplan, och som mobiliserar och stärker de lokala näringsidkarna. Ett verktyg som Drivhuset har arbetat fram är att tillsammans formulera gemensamma koncept (eko-reko) för de nya verksamheter som ska lockas att etablera sig i Gamlestaden, identifiera verksamheter som kan behöva ett kompetenslyft, bygga upp ett samarbete mellan lokalfastighetsägarna så att verksamheter som i sig är bra men inte är optimalt lokaliserade kan byta läge, samt identifiera och etablera arbetsmetoder för att kunna avlägsna oseriösa verksamheter som eventuellt bedriver osund eller kriminell verksamhet. Processen ska kunna gå in i fullt genomförande-mode under 2022. En grundläggande utmaning är att mobilisera passiva lokalfastighetsägare och lokalfastighetsägare som undviker kontakt. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Drivhuset på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag

MEDAKTÖRER
Ägare och förvaltare av lokaler i gatuplan i Gamlestaden, säkerhetssamordnaren, Miljöförvaltningen

TIDPLAN
Genomförande, spridning 2022-2023

2.1.1. Levande Gatuplan – konceptutveckling och gemensam marknadskommunikation

Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar ett långsiktigt utvecklingsarbete under rubriken Levande gatuplan, som drivs av Drivhuset Göteborg. Under 2022 kommer ett arbete med konceptutveckling genomföras med hjälp av en upphandlad byrå, utifrån sentensen ”Gamlestaden – en urban gemenskap där mångfalden möts i det lokala, det kontinentala, det kulturella & det industriella. Gamlestaden – det nya sedan 1473”. Konkret strategi och aktiviteter för gemensam marknadskommunikation om var man kan äta och handla i Gamlestaden ska genomföras.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Drivhuset Göteborg

TIDPLAN
Genomförande 2022

2.1.2. Levande Gatuplan – Kompetent lokalförvaltning

Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar och erbjuder kompetensstöd i lokalförvaltningen primärt till bostadsrättsföreningar med lokaler i gatuplan. Ett huvudproblem inom lokalförvaltningen är kontraktskrivningen. Omoderna och dåligt skrivna lokalkontrakt omöjliggör styrning och uppföljning av verksamheterna i gatuplan, möjliggör för oseriösa och kriminella aktörer att ta över näringsverksamhet och försvårar eventuella domstolsprocesser. Det är samtidigt ingen enkel process för en liten lokalhyresvärd att omteckna lokalkontrakten med sina hyresgäster, och kompetensstöd behövs. Ny konsult som erbjuder detta kompetensstöd behöver upphandlas tidigt 2022.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse

TIDPLAN
Pågående från 2021

2.2. Platsutveckling Centrala Gamlestaden

(Brahegatan-Holländareplatsen-Artillerigatan-Hornsgatan-Treriksgatan-Nylösegatan)

Centrala Gamlestaden är en mycket komplex del av Gamlestaden där det territoriella ansvaret delas av ett mycket stort antal aktörer, fastighetsaktörer och kommunala förvaltningar och bolag. Skötsel och förvaltning av området är fortfarande eftersatt i många delar. Centrala Gamlestaden är också stadsdelens hjärta med potentiellt stor attraktivitet. Platsutveckling Centrala Gamlestaden är en pilot i arbetet med hållbar platsutveckling i Gamlestaden, där det nära samarbetet mellan Poseidon och Balder samt Trafikkontorets initiativ Sommargågata Brahegatan 2022 är viktiga byggstenar. Drivhusets uppdrag, LOV3-området, Pilgrimsleden samt den återkommande stadsdelsfesten Gamlestadsgalej är ytterligare viktiga inslag i platsutvecklingen Centrala Gamlestaden.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden, Bostads AB Poseidon, Balder, Trafikkontoret

MEDAKTÖRER
BRF Koljan, Hökerum, Fastighetskontoret, Spasenoski, Sigillet, SKFs BRF nr9, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, Lokalförvaltningen, Drivhuset, lokala näringsidkare

TIDPLAN
Genomförande, spridning 2022-2023

2.3. Sommargågata Brahegatan

Trafikkontoret arbetar med tillfälligt platsskapande och omvandling av trafikala ytor till förmån för vistelse, fotgängare och hållbara mobilitetslösningar. I detta uppdrag från trafiknämnden ingår att föreslå nya sommargågator. Att reglera om en gata till gågata innebär att genomfartstrafik och parkering inte är tillåten men att angöring för boende och leveranser är tillåtet. Till sommaren 2022 föreslås Brahegatan, sträckan mellan Artillerigatan och Götaholmsgatan, bli till en sommargågata. En omvandling av Brahegatan till sommargågata är en del av Platsutveckling Centrala Gamlestaden, och ligger i linje med de önskemål som många boende och lokala aktörer uttrycker om en säkrare och mer välkomnande plats i Gamlestadens absoluta centrum. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Trafikkontoret

TIDPLAN
Sommaren 2022

2.4. Belysning Centrala Gamlestaden

Trafikkontoret tog 2016 fram ett väl genomarbetat förslag till Belysningsprogram för Gamlestaden (TK/ÅF 2016-06-23). Förslagen i programmet ligger helt i linje med det belysningsprogram som Fastighetsägare i Gamlestaden tog fram år 2002 (Ljus i Gamlestaden, Kajsa Sperling, White) och som delvis förverkligats genom de ca 20 platsupprustningar som skett i stadsdelen sedan millennieskiftet. Trafikkontorets förslag till program framhåller att belysningen i stora delar av Gamlestaden (det vill säga, i princip i mellanrummen mellan de upprustade platserna) är eftersatt. Platsutvecklingen Centrala Gamlestaden och sommargåtan Brahegatan bör kunna leda till en kraftsamling för att förverkliga belysningsprogrammets förslag för Centrala Gamlestaden under 2022-2023. Varje aktör råder över sig själv och det finns inga instrument för att förmå någon enskild aktör att mot egen vilja vidta föreslagna åtgärder. Men för god samlad totaleffekt krävs samordning och gemensamma insatser. En plan för hur en sådan process kan se ut finns sammanfattat i dokumentet Genomförandeplan belysningsåtgärder Centrala Gamlestaden, 2022-01-24.

För att underlätta och snabba på processer kan Fastighetsägare i Gamlestaden komma att finansiera konkreta utformnings- och genomförandeförslag. Fastighetsägare i Gamlestaden kan också komma att anlita en person som håller ihop och fungerar pådrivande för arbetet.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestaden, BID Gamlestaden genom samordnaren 

TIDPLAN
Påbörja process 2022

2.4.1. Fasadbelysning Primära landmärket SKF-byggnaden på Artillerigatan

I enlighet med Förslag till belysningsprogram för Gamlestaden 2016, sidorna 15, 21, 29, 31, 33

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Samhällsbyggnadsbolaget

2.4.2. Översyn och åtgärder allmänbelysning Brahegatan

I enlighet med Förslag till belysningsprogram för Gamlestaden 2016, sid 33, som en del i arbetet med sommargågata Brahegatan.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Trafikkontoret

2.4.3. Dygnetruntbelysning i skyltfönstren som förstärkt allmänbelysning Brahegatan/Centrala Gamlestaden, för ökad trygghet, rumslighet och orienterbarhet

I enlighet med Förslag till belysningsprogram för Gamlestaden 2016, sid 20, 33, som en del i arbetet med sommargågata Brahegatan.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Drivhuset, Balder, Poseidon, Spasenoski, BRF Koljan, näringsidkarna

2.4.4. Belysning och markering av portiken mellan Brahegatan och Holländareplatsen

För att underlätta kan Fastighetsägare i Gamlestaden komma att finansiera framtagandet av ett konkret förslag för portiken, som ägs och förvaltas av BRF Koljan men som är en viktig del av den offentliga miljön i centrala Gamlestaden.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
BRF Koljan

2.4.5. Översyn och åtgärdande av eftersatt allmänbelysning resterande Centrala Gamlestaden (Brahegatan-Götaholmsgatan-Harald Stakegatan-Holländaregatan-Banérsgatan)

I enlighet med Förslag till belysningsprogram för Gamlestaden 2016 samt Ljus i Gamlestaden 2002. Samfinansiering och gemensamt genomförande mellan Trafikkontoret och de aktuella fastighetsägarna krävs för genomförande. Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att ställa resurser till förfogande för att finansiera framtagande av utformnings- och åtgärdsförslag.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING
Trafikkontoret, Poseidon, Balder

2.4.6. Julbelysning 2022

Till julen 2022 kan Gamlestaden bli en julstadsdel i paritet med jämförbara stadsdelar i andra delar av staden.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, de enskilda fastighetsägarna på aktuella platser, Trafikkontoret, Park och natur

TIDPLAN

Andra halvåret 2022

2.5. Skyltning lokalerna i gatuplan, prio Centrala Gamlestaden (Brahegatan, Holländareplatsen, Artillerigatan, Nylösegatan)

Skyltningen på lokalerna i gatuplan är en viktig del av den gestaltade livsmiljön i staden. Kvaliteten på skyltning, skyltfönster och andra estetiska uttryck är inte godtagbar i Centrala Gamlestaden. Ett kvalitetslyft kräver ett samlat agerande av många olika aktörer utifrån en röd tråd men utan att det blir stelt, tråkigt och o-Gamlestadskt. För att få till stånd en samordnad process och ökad kraft i genomförandet har Fastighetsägare i Gamlestaden fastställt en Skylt- och fasadpolicy Gamlestaden, som bygger på Gamlestadslyftet som Elin Annebäck, Afry, arbetade fram på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag hösten 2018. Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att anlita en person som håller ihop och fungerar pådrivande för arbetet.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, lokalfastighetsägarna Poseidon, Balder, Spasenoski, BRF Koljan, SKFs BRF nr 9, Sigillet mfl. 

MYNDIGHETSTILLSYN OCH BYGGLOV
Stadsbyggnadskontoret

TIDPLAN

Långsiktig process, men med synliga resultat under sommaren 2022

2.6. Generösa uteserveringar och offentliga utemöbler, prio Brahegatan, Holländareplatsen, ”Nylösetorget”

Avser både enskilda verksamheter och offentliga utemöbler. Premiera gemensamma lösningar, öppna och generösa upplägg. Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att ställa resurser till förfogande för att finansiera framtagande av konkreta utformnings- och åtgärdsförslag. Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att anlita en person som håller ihop och fungerar pådrivande för arbetet.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, Poseidon, Balder, Spasenoski, BRF Koljan, SKFs BRF nr 9, Sigillet m fl

MYNDIGHETSTILLSYN OCH EV. BYGGLOV
Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret

TIDPLAN

Långsiktig process, men synliga resultat under sommaren 2022

2.7. Gemensam papperskorg i Gamlestaden

Kommunen och fastighetsägarna delar ansvaret för renhållningen i stadsdelen. Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse arbetar fram ett förslag till en gemensam ”Gamlestadspapperskorg” för gränsöverskridande användning i stadsdelen.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse

GENOMFÖRANDE
Enskilda fastighetsägare, Trafikkontoret, Park och natur

TIDPLAN

Beslut Q1 2022, process därefter

2.8. Orienteringsskyltar

Det är tillåtet för fastighetsägare att utan bygglov sätta upp orienteringsskyltar på fasad. Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse tar ansvar för att utforma en dummy baserad på Eleonore Bäcks Gamlestadskarta. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, Poseidon

GENOMFÖRANDE
Enskilda fastighetsägare på nyckelplatser

TIDPLAN

Beslut Q1 2022, process därefter

2.9. Initiativ: Elskåp och transformatoranläggningar i stadsmiljön

Elskåp och andra elsystemrelaterade anläggningar blir ofta föremål för klotter och vandalism. Denna viktiga infrastruktur är mycket synlig i stadsmiljön och är ofta utformad i tråkiga och trista färger och material. I flera andra områden i Sverige finns exempel på hur elskåp och transformatoranläggningar har getts ett estetiskt tilltalande uttryck, ofta konstnärligt och kreativt, vilket bidrar till en god gestaltad livsmiljö. BID Gamlestaden kan ta ett initiativ gentemot Göteborg Energi med syfte att förmå energibolaget att höja estetiken och arbeta med kreativa uttryck på elskåpen, gärna med Gamlestaden som försöksområde.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN

Första halvåret 2022

2.10. Platsutveckling Bellevue (Lars Kaggsgatans mynning mot Bellevuerondellen)

Lars Kaggsgatans mynning mot Bellevuerondellen har potential att utvecklas som en attraktiv platsbildning, med levande lokaler i gatuplan, mer grönska, mer omsorg i utformningen av den offentliga miljön och med minskad dominans av bilar. Platsutveckling Bellevue bör ges prioritet och dra lärdom efter Centrala Gamlestaden. Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att ställa resurser till förfogande genom att anlita en person som håller ihop och fungerar pådrivande för arbetet och eventuellt finansiera framtagande av konkreta utformnings- och åtgärdsförslag.

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
BID Gamlestaden, Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, Sigillet, HSB-fastigheter

MEDAKTÖRER
Trafikkontoret, Västsvenska Hem, BRF Lars Kaggsgatan 45, BRF Bellevue, BRF Göteborgshus nr 7, SKFs BRF nr 1, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi

TIDPLAN

Påbörjad process 2022

2.11. Platsutveckling Gamlestadens Fabriker (inklusive nybyggnation)

Gamlestadens Fabriker är ett historiskt viktigt och arkitektoniskt intressant område i Gamlestaden. Verksamheter med inriktning mot kreativitet, upplevelser och hållbarhet utvecklas i området över tid. Antagen detaljplan möjliggör nybyggnation bland annat av bostäder, vilket kommer att leda till att området förstärker sin roll som del av ett levande Gamlestaden.  

PROCESSDRIVANDE AKTÖRER
Platzer

MEDAKTÖRER
JM, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, YESBOX, lokala verksamhete

TIDPLAN

Pågående från 2015, lagakraftvunnen detaljplan 2021, nybyggnation 2022 och framåt 

2.12. Platsutveckling Slakthuset (inklusive programarbete)

Slakthusområdet är ett historiskt viktigt och arkitektoniskt intressant område i Gamlestaden. Verksamheter med inriktning mot mat, vin, öl och hantverk utvecklas i området. Programarbete pågår. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
Klövern, Higab, Stadsbyggnadskontoret

MEDAKTÖRER
Hantverkshuset, Wine Mechanics och övriga lokala näringsidkare

TIDPLAN

Pågående från 2020