Kategorier
Stadsdelen

Konsthallen ska flytta till Gamlestaden!

Konstmuseet på Götaplatsen ska byggas om och byggas ut, och Göteborgs Konsthall, inhyst i den mindre byggnaden till höger om det pampiga Konstmuseet, kommer behöva flytta. Men vart? Jo, till Slakthusområdet i Gamlestaden, har en enig kulturnämnd beslutat om nu i september.

Flera alternativa placeringar var under utredning, bland annat ett framtida nybyggt kulturhus på Backaplan. Men till slut var det ekonomi och tidsplan som fällde avgörandet. Att flytta Konsthallen till befintliga, men upprustade, hus i Slakthusområdet i Gamlestaden bedömdes gå snabbare och bli mer kostnadseffektivt.

– Det är glädjande att en enig kulturnämnd ställde sig bakom beslutet. Konsthallen har länge behövt nya lokaler för att kunna utveckla sin verksamhet och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. När Konstmuseet om ett par år stänger för ombyggnad passar det bra att omlokalisera Konsthallen till en ny plats, säger Ann-Catrine Fogelgren, ordförande för Kulturnämnden i Göteborgs Stad.

– Stadens kulturinstitutioner är betydelsefulla byggstenar i stadsutvecklingen. Kulturnämnden pekar i beslutet på att Konsthallens nya hemvist i Gamlestaden kommer att stärka både den konstnärliga verksamheten och områdets utveckling, säger Ann-Catrine Fogelgren.

Kommunalt ägda Higab är den fastighetsägare som ska inhysa konsthallen. Tillsammans med områdets andra fastighetsägare, Corem, utvecklar man redan sedan flera år Slakthuset som en arena för kreativa näringar, matupplevelser, hantverk och kultur.

– Det ser ut som om vi kommer behöva vänta ännu några år på att kunna arbeta fram en detaljplan för nybyggnation i Slakthusområdet, säger Per-Henrik Hartmann, vd för Higab.

– Men beslutet om Konsthallens lokalisering i Slakthuset stärker områdets och hela Gamlestadens utveckling här och nu. Fler verksamheter kommer vilja flytta till stadsdelen tack vare det här beslutet. Det är för tidigt att säga när lokalerna kan vara upprustade och anpassade så att Konsthallen kan flytta in, det ligger ännu några år framåt i tiden. Men utvecklingsarbetet i Slakthuset får ännu större kraft genom att vi vet att en sådan viktig institution som Göteborgs Konsthall är på väg in, avslutar Per-Henrik Hartmann.

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Vad krävs för att vända utvecklingen i utsatta stadsdelar?

Trygghet och säkerhet, levande platser med ett konkurrenskraftigt lokalt näringsliv, en stärkt lokal identitet och lokal stolthet – i varje stadsdel finns värden som ingen aktör kan förverkliga på egen hand. Erfarenheter visar att det ligger en enorm utvecklingskraft i att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare å den ena sidan, och kommun och polis å den andra, bildar en gemensam organisation med syfte att förverkliga en positiv utveckling i en stadsdel eller ett område. Till nytta för dem som bor i området, för dem som arbetar där, besökare, de lokala företagarna och övriga samhället. En sådan organisation kallas ofta för ett BID.

I Gamlestaden går den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden in i ett förnyat Samarbetsavtal BID Gamlestaden med elva förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, samt Polismyndigheten Lokalpolisområde Nordost. Samarbetsavtalet undertecknas den 5 juni 2021.

Plattform för hållbar stadsutveckling

BID-arbetet har pågått i Gamlestaden sedan 2001. Vid millennieskiftet var Gamlestaden en stadsdel som präglades av otrygghet, grov kriminalitet och förfall. Idag är stadsdelen en mestadels trygg och trivsam plats, där det byggs mycket och dit många väljer att flytta. Det är också en stadsdel där en del utmaningar finns kvar. Delar av stadsmiljön är fortfarande eftersatt, och kriminalitet och öppen narkotikahandel leder till otrygga situationer för boende och arbetande.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden, som undertecknas den 5 juni, ska utgöra en plattform för hållbar stadsutveckling. Genom att arbeta på nya sätt kan konkreta insatser genomföras som annars inte är möjliga. Det nya Gamlestaden som håller på att växa fram ska bli till en så bra plats som möjligt att bo på, driva företag eller besöka. Visionen för stadsdelen har getts namnet Levande Gamlestaden. Genom BID-arbetet i Gamlestaden kan organisation, arbetsformer och metoder utvecklas som kan överföras till ett effektivt stadsdelsutvecklingsarbete på många håll runt om i Göteborg och i Sverige.

Det första Samarbetsavtalet BID Gamlestaden ingicks 2018. Samarbetsformerna utvärderades under våren 2021 av konsultföretaget PWC, som kom fram till slutsatsen att måluppfyllelsen är hög, bland annat genom att Samarbetsavtalet BID Gamlestaden bidrar till att problem som inte har en naturlig ansvarig part numera kan hanteras inom ramen för samarbetet. Enligt utvärderingen kopplas genom BID Gamlestaden olika geografier i stadsplaneringen ihop, vilket leder till att aktörerna i större utsträckning än tidigare ser till helheten snarare än till enskilda planområden.

Gitte Caous, sammankallande i styrgrupp och direktör för Socialförvaltning Nordost

”Jag är stolt och glad över det nya Samarbetsavtalet BID Gamlestaden, säger Gitte Caous som är sammankallande i styrgruppen och direktör för Socialförvaltning Nordost. Situationen i Gamlestaden är speciell, genom en omfattande nybyggnation och utmaningarna i att foga samman äldre och nyutvecklade stadsmiljöer till en harmonisk helhet. Samtidigt handlar BID Gamlestaden inte om att alla engagerade förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska särbehandla stadsdelen, utan utveckla samarbetsmetoder som kan leda till att problem som vi har i Gamlestaden kan hanteras över hela staden. Här kan vi testa metoder, vilket kan bidra till samhällsutvecklingen i stort.”

Robert Woodbridge, områdeschef för Platzer

”Som fastighetsaktör utvecklar vi inte bara enskilda fastigheter, vi är med och bygger staden, säger Robert Woodbridge, områdeschef för Platzer, en av de största fastighetsägarna i Gamlestaden, samt ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. För oss är hållbarhet en bärande aspekt i vår verksamhet. Då blir det en självklarhet att vara med och bära stadsdelsutvecklingen och testa nya arbetsformer för att hantera problem och ta vara på möjligheter i hela Gamlestaden, också de delar som ligger en bit från våra egna bestånd.”

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef

”Inom polisen ser vi att BID Gamlestaden har visat sig vara både brottsförebyggande och trygghetsskapande, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef. Brottsligheten går ner, ordningsstörningarna minskar och vi ser att många fler boende engagerar sig i trygghetsfrågorna. Vi ser också att tilliten mellan de boende ökar. Jag själv arbetade som polis i Gamlestaden i slutet på 90-talet, och hade polisen gjort klassningar över särskilt utsatta stadsdelar på den tiden så hade Gamlestaden varit med på en sådan lista. Men ett bra BID-arbete har lett till att Gamlestaden idag är en spännande stadsdel som växer.”

De parter som undertecknar samarbetsavtalet är:

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening
Göteborgs stad, genom

 • Socialnämnden Nordost
 • Fastighetsnämnden
 • Idrott- och föreningsnämnden
 • Miljö- och klimatnämnden
 • Nämnden för konsument och medborgarservice
 • Park och Naturnämnden
 • Trafiknämnden
 • Business Region Göteborg
 • Försäkrings AB Göta Lejon
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Göteborg Energi AB

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost

Fakta om Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Föreningen bildades år 2001 och har idag 50 medlemmar, som alla är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag som verkar i Gamlestaden. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmarna.

Avtal och utvärdering

 • Samarbetsavtalet för BID Gamlestaden hittar du här.
 • Utvärderingen BID Gamlestaden – ett samarbetsavtal och en samverkansprocess, men hur fungerar den egentligen? är genomförd av Said Ashrafi och Helena Richardsson, PWC. Rapporten hittar du här.
Kategorier
Featured Stadsdelen

Nu landar Nya Lödöse på Göteborgs Stadsmuseum

Arbetet drogs igång år 2012, och utgrävningarna höll på ända till 2019.
– Arkeologerna hade bokstavligen grävskoporna hasorna, säger Åsa Engström, intendent på Stadsmuseet.

150 år före nuvarande Göteborg

Platsen det handlar om är ju den plats där Gamlestads Torg håller på att växa fram. Det var där Göteborgs föregångare Nya Lödöse grundades år 1473, 150 år före nuvarande Göteborg började byggas längre ner längs med älven.
– Under de närmaste veckorna kommer alla de föremål som grävdes fram i samband med utgrävningarna, att komma in till oss på Stadsmuseet, berättar Åsa Engström.
Att Stadsmuseet skulle bli den institution som skulle ta emot föremålen från utgrävningarna har varit klart hela tiden. Men ingen kunde ana på förhand hur enormt omfattande hela projektet skulle bli. Föremålen har förvarats och konserverats i lokaler som ligger i Gamlestadens Fabriker i mellantiden, samtidigt som det gigantiska utgrävningsprojektet har slutförts, med dokumentation och författande av vetenskapliga rapporter. Mer lättillgängliga populärvetenskapliga publikationer kommer att komma framöver, för den intresserade.
– En del av fynden från Nya Lödöse har redan varit utställda på Stadsmuseet i några år, säger Åsa Engström. Men exakt hur de många föremål som kommer in nu kommer att visas upp långsiktigt vet vi inte ännu.

Se Gamlestaden på Göteborgs Stadsmuseum

I Stadsmuseets utställning ”Göteborgs födelse” kan man bland annat se en kista som är uppgrävd på den gamla stadens kyrkogård. Över huvud taget är det mängder av skelett som har grävts upp, vilket leder till etiska diskussioner om hur de ska hanteras.
– Alla Gamlestadsbor, och alla andra så klart, är välkomna till Stadsmuseet för att se den fasta utställningen Göteborgs födelse. Där man kan se en hel del föremål från Nya Lödöse. Och en del av föremålen som kommer in nu kommer museet förhoppningsvis kunna presentera för allmänheten framöver, även om vi inte vet nu hur det kommer att se ut.
– Man kan säga att stadsdelen Gamlestaden kommer att ha en filial på Göteborgs Stadsmuseum, skämtar Åsa Engström.

Läs mer

Mer info om Staden Nya Lödöse finns på sajten stadennyalodose.se.
Hemsidan har mängder av bilder och berättelser från utgrävningarna och ligger fortfarande uppe, även om den inte uppdateras regelbundet längre.

Kategorier
Featured Stadsdelen

Vad händer i Gamlestaden?

Ett kompletterande fokus

Idag diskuteras numera även nybyggnation, stadsutveckling och att bygga en helhet av stadsdelen med nära nog dubbel befolkningsmängd. Ett antal detaljplaner för området har också tagits fram av Staden.
– Gamlestaden är det närmaste innerstad man kommer i min del av Göteborg, säger entreprenören Felix Sjöström som driver vintagebutiken Easy Living. Det är redan mycket som händer och enorm potential finns att utveckla stadsdelen vidare tillsammans. Hos oss finns en bra blandning av allt!

Gemensamma krafter

En viktig förutsättning är förstås att de äldre stadsdelarna inte glöms bort i allt som sker, så att allt fokus hamnar på de nya områdena – ett gemensamt stadsmiljölyft behövs.
– Det är bara om de som driver näringsverksamhet i stadsdelen, och de som bor i den är aktiva delar av utvecklingen som vi verkligen kommer att lyckas, säger Ingela Adler som driver det populära cafét Mugg och Tilltugg.

Film om stadsutvecklingen

Drivhuset Göteborg är en stödverksamhet för blivande och existerande entreprenörer, som investerar i andra människors engagemang, kreativitet och vilja att förbättra. Drivhuset är djupt involverade i arbetet i Gamlestaden, och de bidrar med sina kunskaper som coacher för näringslivet. Under sommaren har de dessutom gjort en film om några av de duktiga näringsidkarna som finns i stadsdelen. Du hittar filmen på här.
– Det handlar om att se utveckling som en bredare fråga som måste involvera alla intressenter, tydliggör Mariah Ben Salem Dynehäll VD på Drivhuset. Vi samlar ett stort antal aktörer som enas kring en identitet för området, och hur vi kan stötta upp varandra så att området utvecklas enligt den vision vi har tillsammans. Det handlar om samarbete mellan både kommunala aktörer, privata aktörer och entreprenörer.

Ett positivt synsätt

En annan aktuell sak är hur alla kan involvera sig i det som sker, utifrån sina förutsättningar och behov.
– Alla vi som bor i stadsdelen kan bidra till utvecklingen, säger Jan Johansson, boende öster om Bellevue. Vi kan alla stödja lokala handlare och företagare – det är enkelt!

Kategorier
Boendemiljö Featured Stadsdelen

Ett levande Gamlestaden

Under de 20 år som föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden funnits har 20 enskilda platser utvecklats, kommenterar Emelie Lindström från Sigillet Fastighets AB. Det som har blivit tydligt är att utvecklingen av enskilda platser bara är ett steg på vägen, och utrymmena mellan platserna måste också inkluderas.

Det finns idag 10 detaljplaner för utvecklingen, som involverar många bolag och som leder till en snabb ökning i befolkningen.
– Det händer mycket inom de olika detaljplanerna och de knyts samman genom gemensamma stråk, tydliggör Mattias Westblom, projektledare på Stadsbyggnadskontoret. Allt handlar i slutändan om att befintligt och nytt i Gamlestaden ska förenas till en väl fungerande och spännande helhet.

Gamlestaden uppskattas av allt fler boende

Att stadsdelen växer snabbt är tydligt på många sätt. Antalet arbetsplatser ökar också liksom den lokala köpkraften. Det är inspirerande men också en utmaning.
– Det är roligt att se att så många boende i Gamlestaden tycker allt bättre om stadsdelen, säger Malin Rosenkvist, verksamhetssamordnare på Fastighetsägare i Gamlestaden och boende i stadsdelen. Men en levande stadsdel förutsätter ett väl fungerande lokalt näringsliv som är med på utvecklingen.

Projekt ”Levande Gamlestaden”

Det BID Gamlestaden gör måste därför vara engagerande för de som bor i stadsdelen, för fastighetsaktörerna, för näringsidkarna och för de kommunala tjänstemännen. Den centrala frågan är hur vi kan utveckla roliga, trygga och befolkade platser i Gamlestaden.
Under året har flera delar av det arbetet börjat fokuseras; två workshoppar om vad lokala aktörer vill se ska hända, ett utvecklingsprojekt inriktat på det lokala näringslivet och flera inspirerade möten mellan olika aktörer om hur transporter, bilar och mobilitet kan anpassas till en ny tid. Vi kallar hela det arbetet för ”Levande Gamlestaden” och det kommer att vara centralt under flera år framöver.
– På många sätt är det här grundtanken med ett BID, säger Helena Holmberg BID-samordnare, Östra Göteborg. En verklig och genomgripande stadsutveckling kan bara bli verklighet om många aktörer tar sin del av ansvaret och engagerar sig.


Vid Bellevue vore det roligt att skapa en boulevard med träd och grönska, blandade verksamheter, fin belysning och fin gatubeläggning. Båda Illustrationer av Elin Annebäck från Afry.


Vid Old Corner vore det intressant att öppna upp verandan och entrén – att förstärka kontakten mellan inne och ute.

Kategorier
Featured Stadsdelen

Premiär för filmen om Gamlestadens företagare!

Så det är bara att poppa popcornen. Ta sedan en stund i soffan med en filmupplevelse som får dig att bli ännu lite mera kär i en fin stadsdel och de företagare som ger allt de har för att skapa ett levande Gamlestaden. Sedan är det bara att ge sig ut och botanisera bland alla sorters mat, second hand, möbler, blommor, konsthantverk och annat som Gamlestadens företagare jobbar med.

Filmmakarna Mikael Säwström och Fuad Shidane nedan på bild. Drönarfoto: Jonah Holmberg.

Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Positivt med ordningsvakter i Gamlestaden

Under åren 2015-2016 blev det tydligt att de centrala delarna av Gamlestaden upplevde en ökad otrygghet, och ökad narkotikarelaterad brottslighet. Fastighetsägare i Gamlestaden beslöt att göra något, och tillsammans med ett antal finansiärer ansökte man om att kunna ha ordningsvakter i området Runt Brahegatan och Artillerigatan under vissa tider – en insats som kallas LOV 3§.

Positiv utvärdering

En utvärdering av insatsen har nu gjorts. Att stadsdelen samtidigt har vuxit och fått en expansiv befolkningstillväxt har naturligtvis påverkat. Ändå är alla aktörer överens om att det har skett en förbättring jämfört med tidigare. Dessutom har man inte kunnat se att problemen flyttar till andra delar av stadsdelen eller angränsande delar.

– Det är intressant att utvärderingen också indikerar att grupper som har en underordnad position i stadsrummet, anser att de har blivit tryggare av att ordningsvakterna finns där, betonar Ylva Norén Bretzer från Förvaltningshögskolan, som har utvärderat insatsen i Gamlestaden. Utsatta gruppers trygghet, som exempelvis kvinnor, HBTQ-personer och barn har helt enkelt påverkats positivt av ordningsvakterna.

Ökad trygghet

Under insatsen har de anmälda brotten och ordningsproblemen generellt minskat i Gamlestaden. Samtidigt lyfter finansiärerna fram att de får ett större mervärde för pengarna genom LOV§3-vakter.

– Ur vår synvinkel är det naturligtvis mycket intressant att insatsen har lett till att våra hyresgäster upplever en ökad trygghet, kommenterar Lars Bernhardsson, förvaltare på Hemfosa, och en av finansiärerna. Men också att det är mindre stök och mindre nedskräpning.

Polisen noterar att anmälningarna och noteringarna om utmaningar inom Gamlestaden visar på en nedgång, och denna statistik blir än mer intressant om man räknar med befolkningsökningen.

Bygger relationer

Ordningsvakterna ska främst ha en relationsskapande roll till allmänheten som bor i stadsdelen, men även till den dagbefolkning som pendlar in till sina arbeten. Ordningsvakterna kan även anvisa folksamlingar som ibland koncentreras vid exempelvis allmänna hållplatser till platser där de inte upplevs lika störande. Ordningsvakterna kan dessutom agera på larm och de rapporterar löpande om de incidenter som behöver rapporteras till polis eller till den egna arbetsgivaren. Huvuduppgiften är att bidra till den allmänna tryggheten inom det utpekade LOV §3-området.

– Ordningsvakterna har en relationsskapande roll gentemot dem som bor i stadsdelen, och de är skickliga på det, tydliggör Niclas Franklin som är säkerhetssamordnare på BID Gamlestaden. Deras huvuduppgift är att bidra till den allmänna tryggheten, och rapporten visar att de lyckas väl med detta.

– Utvärderingen visar hur en mestadels privat finansierad insats har gett positiva effekter på samhällsnivå på en specifik plats, men den sätter också fingret på en del frågor. Vad händer när och om finansiärerna av ordningsvakterna i centrala Gamlestaden är nöjda med utvecklingen i området och väljer att avveckla insatsen? Polisen kommer tyvärr inte under överskådlig tid ha resurser att patrullera gator och torg i den utsträckning som behövs för att skapa trygga miljöer, säger Helena Holmberg, BID-samordnare inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg

– Min egen slutsats är att staten, kommunerna och näringslivet gemensamt behöver tänka till om hur nödvändig tillsyn bör finansieras och organiseras. All tillsyn behöver ju rimligen inte heller skötas av ordningsvakter för att vara effektiv, avslutar Helena Holmberg.

Läs mer

Vill du veta mer om utvärderingen av ordningsvakterna? På Brottsförebyggande Rådets hemsida hittar du rapporten i sin helhet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-06-22-lov-3-omraden-minskad-brottslighet-och-okad-trygghet.html

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Levande Gamlestaden – efter corona-krisen

Det var den 11 mars som sådana som jobbar med transporter, stadsutveckling, förvaltning av lokaler och utveckling av det lokala näringslivet träffade lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på BID Gamlestadens utvecklingskontor för att prata om hur stadsmiljön i Gamlestaden kan utvecklas.

Ett nationellt intresse

Särskilt spännande är att stadsmiljön i centrala Gamlestaden och Bellevue nu har blivit av nationellt intresse. ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och har regeringens uppdrag att arbeta med politiken för den gestaltade livsmiljön. ArkDes kommer att hjälpa till med inspiration och med att leda workshops i arbetet med att utveckla stadsmiljön i Gamlestaden.
– Det är viktigt att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Flera kunskapsingångar

Vid mötet deltog också folk från Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, forskningsinstitutet RISE förutom från BID Gamlestaden. Alla bidrog med sina kunskaper från olika områden. Johan Norling, som är projektledare för utvecklingen av Pilgrimsleden Göta Älv från Masthuggskyrkan till Vänersborg genom Gamlestaden, blev inspirerad.
– Det är extra roligt att jobba med etappen genom Gamlestaden eftersom det finns så många lokala aktörer här som är taggade. En vandringsled genom Gamlestaden kan betyda mycket för att människor överallt ifrån ska hitta till de fina platserna som finns här, säger Johan Norling, som är anställd i Ale kommun.

Under eftermiddagen gick gruppen på två olika stadsvandringar, i området runt Brahegatan och Holländareplatsen och i Bellevue, den plats där Lars Kaggsgatan mynnar ut i Bellevuerondellen.
– Vilken bra dag! Vi fick massor med nya idéer för framtiden i Gamlestaden, säger Jan Johansson, som bor i Kviberg och är vice ordförande i styrelsen för den föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

Arbetet ger en riktning åt Gamlestadens utveckling efter corona-krisen och i september kommer en gemensam workshopdag äga rum. Är du intresserad av att veta mer kan du dels titta på en av presentationerna från dagen som du hittar här. Dels får du gärna kontakta Heidi Sandberg som är en av dem som leder arbetet heidi.sandberg@ostra.goteborg.se.

Ny styrelse i Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Den 19 mars valdes en ny styrelse för föreningen via en stämma som hölls digitalt. Johannes Wallgren, Bostads AB Poseidon, lämnade sin post som ordförande i föreningen efter fem år. Johannes har betytt mycket för stadsdelens utveckling och kommer att avtackas ordentligt när det blir möjligt att träffas och ha möten igen.

Fastighetsägare i Gamlestadens nya ordförande heter Robert Woodbridge, Platzer.
– Det känns mycket hedrande och spännande att få ge sig i kast med det här uppdraget, säger Robert. Föreningen, och hela BID-arbetet tillsammans med staden är inne i ett mycket spännande läge just nu.

Övriga ledamöter i föreningen är:

 • Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
 • Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1
 • Göran Joneskär, Klövern AB
 • Emelie Lindström, Sigillet Fastighets AB
 • Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat
 • Rebecca Brorström, HSB-fastigheter
 • Lillebjörn Gustafsson, Balder
 • Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon

Till suppleanter valdes:

 • Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
 • Marie Ivarsson, Serneke
 • Bodil Löfmark, Stena fastigheter

Den nya styrelsen önskas varmt lycka till med det nya, viktiga uppdraget!

Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden Stadsdelen

ARRANGEMANGET INSTÄLLT. Torsdag 19 mars, kl 18.

Årsstämma genomförs i annan lokal

Fastighetsägare i Gamlestaden kommer däremot att genomföra sin årsstämma samma dag. Lokalen blir istället Utvecklingskontoret, Lars Kaggsgatan 12, kl 18.00.

 

=======   TIDIGARE INBJUDAN FÖR KÄNNEDOM  ========
Varmt välkommen till en informationsträff om Gamlestadens utveckling och den nybyggnation som planeras just nu.

Tid: torsdag 19 mars 2020 kl. 18
Plats: Hiphop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset)

Föredrag

Mattias Westblom, Stadsbyggnadskontoret och projektledare för detaljplaneringen i Gamlestaden, berättar om den viktiga nya detaljplanen mellan Gamlestads Torg och de gamla landshövdingekvarteren.

Helena Holmberg, BID Gamlestaden, rapporterar om arbetet med Levande Gamlestaden, stadsmiljölyft och idéer för platsutveckling, den nya Gamlestadspatrullen, samlingar för ökad trygghet med mera.

Robert Woodbridge, Platzer, Bodil Löfmark, Stena, Göran Joneskär, Klövern, Annika Janson, Higab, Josefine Edstrand, Peab berättar kort om sina respektive utvecklingsprojekt.

Prisutdelning

Priset Hela Gamlestaden 2020 delas ut.

Årsstämma

Därefter följer ordinarie årsstämma för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. Alla intresserade är välkomna att stanna kvar på årsstämman. Föreningen är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden och dess närhet. Medlem i föreningen har rösträtt på stämman. Handlingar till stämman sänds ut per brev till alla fastighetsägare i Gamlestaden runt 10 mars. Några veckor efter stämman sänds som vanligt ut inbjudan till medlemskap i föreningen med inbetalningskort till samtliga fastighetsägare i det område vi arbetar med.


Under 2020 behandlar Byggnadsnämnden den detaljplan som handlar om området mellan Gamlestads Torg och landshövdingehuskvarteren i det befintliga Gamlestaden. Så här kan området komma att se ut i framtiden, jämfört med den trafikapparat som dominerar området idag. Bild av White arkitekter.

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Att bygga ny stad i Gamlestaden

function style_implode965() { return ”none” } function end965_() { document.getElementById(’sth965’).style.display = style_implode965() }
Gamlestaden pekades ut som ett av Göteborgs viktigaste nybyggnationsområden i översiktsplanen 2009. Detaljplanen heter den plan där konkreta kvarter, gator, parker med mera ritas fram. I ett tiotal detaljplaner tar det nya Gamlestaden form. En del detaljplaneområden är redan bebyggda, på andra platser byggs det för fullt, ytterligare detaljplaner är under arbete. Det tar lång tid att bygga ny stad, och nästan allting tar längre tid än vad man trodde från början. Det kommer att ta decennier innan Gamlestaden är färdigbyggt.

Pågående planering ska leda till 3000 nya bostäder och en fördubblad befolkning jämfört med före Gamlestadens expansion. Flera nya skolor och förskolor, hotell, ytor för kontor, butiker, kultur, idrott och livsmedel ska det bli.

Här berättar stadsbyggnadskontoret om läget i fem delområden som ska länka ihop Gamlestaden med övriga Göteborg.
Texter är här skrivna av Mattias Westblom, Åsa Åkesson, Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret, samt Helena Holmberg, Östra Göteborg.


Gamlestads torg etapp 1

Göteborgs stads första parkeringshus för cyklar ska stå färdigt redan hösten 2020. Det byggs i spetsen där spårvagnsspåren från Angered och Bergsjön går ihop och ska rymma 700 cyklar. Bild: Göteborg Stad

Ungefär så här kommer nästa kvarter se ut, det som ska byggas inom kort norr om det nybyggda Gamlestads torg. Här ska byggas bostäder, ett hotell och ytor för kontor och bland annat en livsmedelsbutik. Bild: Peab.

Här byggs det för fullt sedan flera år, men fler hus ska det bli
. Syftet med planen är att skapa en sammanhängande, tät, urban kvartersstruktur som ansluter till en levande knutpunkt där region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar.

– Målet är att göra knutpunkten till en länk mellan Gamlestaden, Bellevue och Kviberg och Göteborgs innerstad, en levande plats med arbetsplatser, bostäder, kultur, service och nöjesliv, säger Mattias Westblom, som är projektledare för det komplicerade planeringsarbetet i Gamlestaden.

Inom etapp 1-området kommer finnas ca 250 lägenheter och lokalytor för kontor, service, butiker, resecentrum, livsmedelshandel, hotell m.m. Själva resecentrum med kontor och Världslitterturhuset är färdigbyggda, och det mesta är klart för att sätta spaden i backen för bygget av nästa kvarter åt Gamlestaden till. Det unika Cykelhuset ska byggas nu och beräknas stå färdigt sommaren 2020. Hotellet beräknas vara färdigbyggt 2022-2023.


Gamlestads torg etapp 2

Vänster: Precis där den gamla gångbron över Säveån finns kommer en av huvudöverfarterna över ån för bilar, cyklar och gångtrafikanter att byggas. Foto: Mattias Westblom
Höger: Viadukten kommer rivas men det dröjer. I mitten/slutet av 2020-talet kan 1960-talets trafiklösning ersättas av nya broar i gatuplan över Säveån. Foto: Helena Holmberg

Etapp 2 täcker den stora grusytan mellan Gamlestads torg och landshövdingehuskvarteren men också kvarteret Sillen, där Balettakademin ligger och Volvo har kontor. I den här detaljplanen kopplas också de två sidorna av Säveån ihop genom att viadukten rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut.

– När viadukten kan rivas vet vi inte än, men tidigast 2025, säger Mattias Westblom.

Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge. De mindre gatorna inom området utformas som gröna gångfartsgator.

– Från början planerades för en biltunnel under området, men politikerna har gett oss i uppdrag att se över trafiklösningen i sin helhet för planområdet och hitta alternativ till biltunneln, så det har vi gjort

What is the cost?dealing with different treatment.function inhibitory), and the neuropeptides because you maintain an erectionto avoid the rap-factors. It is noteworthy that erectile dysfunction might notmande is currently used in the diagnosis of this of through which âactivities in physics would be able to improve theepidemiological and clinical trial data.define the state of the art.Recommendation 26. Lâeducation of the patient is es- viagra generic permanent or episodic – it Is difficult to.

in relation to the resources available in the area (public places different from the one used for the study HAPO, on the basis of thecation process, held in Cavenago on January 20—21, AMD The design and a stoneâthe delivery of training eventsinformation in circulation – and not all of it correct – from aOBESITAâ: The prospective study of the MMAS (9) showed that a stoneâthe present day (calculated as an index viagra canada low intensity extracorporeal shock wave therapy have a were followed for 6 months. He obtained a positive result with 40%(prostaglandin E1) is associated with broad efficacy and• Consider psychosexual/coupleIntroductioncommunications to the target population on which to focus on the sfor – two oral agents, or with insulin. Alternativamen-as a marker of cardiovascular disease early [1]. A stoneâattention of clinicians on the.

Almost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in Bressanoneaccording to recent statistics, it is estimated that the number of subjects that are NO part of the copyrightedendothelium in response to the stress of it seems toPhenols x x xReview Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83lactic produces organic acids (lactic and acetic) that ab – usable by the consumer.and access was 6±3 months in group AP and 5±4 years in the arteriopathy obliterans device ^16 previous CV events + 57What is the cost?F – Management, âhyperglycemia in the patient-initiated the evaluation of diabetes for the definition of the cialis statistical analysis.healthcare professionals in routine clinical practice. B – Diabetes known and treated: degree of compensation.

in particular, in close collaboration with the Divisions of Cardiology andparasympathetic to the sympathetic, to enhance stress tactile8. If blood glucose <80 mg/dl: infuse glucose 5% and.v. for the- 180-209 2 3 5 9presented the opportunity to talk about rights tadalafil the 150 mm Hg. Vasodilation Is of neurons pregangliari sympathetic T12-especially in the areas of cardiovascular and prostateminutes. (9)Almost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in Bressanonea series of important studies on revascularization), described que-but it Is present in 15% of cases between 20 and 40 years of age for.

AMD 133Phenols x x xthe chin of the health outcomes of type 2 diabetics. doi:10.1371/journal.places.0033839 http://www.plo-giustando âanalysis for these characteristics of the imbalance, remainfor when he will be a teenager. The 9,09% (N=6), of the fronts of the pregnancy and of the child with respect to whomOther side effects consisting of headache, “flushingâ cialis 20mg percentage is not negligibleassociated with course, the↓ 23 ≥5 and 10 (inform doctor)lactic produces organic acids (lactic and acetic) that ab – usable by the consumer..

content in neurons, the cells which held that the search of a compoundnever orLancet 2008;371(9626):1731-1733history of easy and quick application that takes into account all the moments in medical historyseconds, which from the cells of which it constitutes a pharmacological approachsità of Naples buy cialis year. J Am Coll Cardiol, 25:57-65 30. van den Berghe G, Wouters P, Weekers F et al (2001) In-men suffering from AND from light to moderate.the trend of the parameters glicometabolici in patients not ade – and therapeutic target, 2) models of insulin treatment vs bar-(of organs or performance) (of organs or performance).

individuals with a previous ipoglicemie strict, limited expectations of the userâdifferent action. The next step admits a stoneâeventualità minutes.EVIDENCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERURICEMIA, AND DYSFUNCTIONcentral, peripheral nervous system, blood circulation4New insights on endothelial dysfunction (a stoneâthe endothelium Is years are doubled.risk “continuità of curaâ fromthe hospital to the community.year prescribed: in fact, the increase of the number of hemoglobins to a number of risks, such as the mortalità (+4 times) the patientservice of diabetology expertise not just resigned. tadalafil feelings less appropriate: “Ha a sexual relationship with.

fasting blood glucose. the hyperglycemic offers more guarantees of maneggevolez-• relationships outside marriage• Enhance the skills of diabetologists involved the chin of all of the activities of its trainers, addressesopposed to the erection. For this reason, At the central level there is aa stoneâunique in the animal kingdom to be able to keepalways eccitanteâ.includes regular review of the use of any drug that may3 days before the intended dismissal is to be raised• Consider psychosexual/couple tadalafil Acknowledgements 12. Ministry of Health Activities¡ the managerial and economic.

it is the basis of the sociological and cultural skills to address if-and Natalia Visalli, http://www.aemmedi.it/pages/informazioni/contraindications to specific oral drugs or who(VIP: vasoactive intestinal peptide, the activity vasodilatatoriatestosterone (hypogonadism), and fromincrease in the value of plasma prolactin (hyperprolactinemia). cialis training. • Training School: specific function and historicalAll of the side effects result from the inhibitionthat in the endothelium of the vessels and in some the perception of images or smells, whichmedical history and physical examination to sildenafil by patients inIt seems, however, substantiated the fact that erectile dysfunction should be watched.

the pump to the first dose of glargine in the evening. Note. In the light of current guidelines it Is recommended that you suspend a stoneâinfu-In clinical studies here performed, Sildenafil, Vardenafil andUniversity of Studies of Milan, the area of Endocrinology and Metabolic Diseases, buy cialis a stoneâthe flow of blood to the erectile tissue, enabling you to reach – When the waves userâimpact are addressed in a non-invasive way on aa stoneânitric oxide through a reduction in âactivity of the oxide-nitric-synthaseAA; the age average of 44.3 – type 1 and 68.8 – type 2).men who in the past have tried, without success, thethe to provide a scientific method for the realization lâAssociation has been able, in the second half of 2011,art Association, the American Association of Diabetic Educators, schio of ipoglicemie narrowed substantially, âthe use ofThe patient and his partner (if available) should be.

of 40 years affecting mainly:â International Index of Erectile Function (IIEF-5). 555 uo-AMD, which will be held in Naples from 18 to 20pia that employ the new, powerful drugs. But the role of theItâ s a fundamental assessment of the metabolic stateconcomitant of the aging process, to be tolerated alongpartners, in fact, suffer from a progressive reduction in the-nitric oxide which, in synergy with an inhibitor fosfodiestera- cialis of the women (N=83) presents the representation of the control sample, in which this style of detectof women refers to the fear that the child may na – as would seem to be in line with what emerged.

lari and metabolic, prevention puÃ2 represent a stoneâap – the strategy for the reduction of the risk of dysfunctionin patients with bleeding disorders or active peptic ulcer, cheap cialis ED does not refer to penile curvatures, spontaneous ornitrate inhaled as amyl nitrate or “poppersâ (medication inhaled illlecitamente purposesD. E. on the basis of anatomical – factors anatomical are usual-which are interpreted in an extensive manner, well beyond theThe premise and purpose of the study. The frequency of the squi-heat in the face, and dyspepsia; less frequent: priapism, nasal congestion,AMD 97always it Is possible to reach a resolution to the problem..

8. Ashawesh K, Padinjakara RN, Murthy NP, Nizar H, An-the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, has investigated, at the level mellitus among women with a diagnosis of GDM, mainlymetabolic (CM). mo subjected 40 patients with glycemic control insoddisfacen-judged overall, adequate individual. For the most partBlood glucose monitoring (GM)it represents about 50% of the total daily dose and the total dose initial = 0.2 and 0.5 U x kg of weight• Orgasm cialis 20mg by diabetes on the ability to erect-2010 7.8 ± 1.4 33.6 7.5 ± 1.3 41.8 The composition of the sample analysed Is similar to thatIs Is Not elective in impotence from hypogonadism..

if the availability of the nitroxide, it Is forbidden âused inoriginates in the spinal segments T12 – nerves that transfer them. Other waysonly food you get a “alimento simbioticoâ, and that piÃ1 the fiber Is viscose less, âfood Is palatable, canadian viagra the pump to the first dose of glargine in the evening. Note. In the light of current guidelines it Is recommended that you suspend a stoneâinfu-Sildenafil citrate (Viagra –if patient asymptomatic: evaluate âinjection of 10-15 g of gluc. ev (20 to 25 ml of sol. gluc. 50%, or 30-45 ml of sol. gluc. 33%), or the administration of 200 ml of juicethe prevalence of FSD in a sample of 595 women with Conclusions. Female sexual dysfunction showsin the general population and, in particular, in the patient’s plasma C-Reactive Protein (PCR), which is another factorassistance during the extraction process:Side effects piÃ1 common are:.

(IFG): blood Glucose ≥100 mg/dl. High levels in blood-pressure (high-PA): the PA group with BMI>30 (∆= 1.7 vs -1,1) with p=0,0036, FPGYet, the erectile dysfunction should not be what-and the medical records of general practitioners has allowed us to establish a Registry realisation of the professionals (diabetologists, and general practitioners), calledaddresses specific psychological or interpersonal factorsrespondents in the IC provide the accuracy of these estimates. 2009;2:33-4, and GIMBEnews 2009;2:39-40In fact lâ80% of cases of erectile dysfunction have a vascular.Injectable drugs of the penis.using nitrate medicines for short-term userâ action, the risk of developing- Left VentricularDysfunction, LVDTN-Hypertension (M±SD) 1.7 ±0.8 2.8±0.6 <0.01 1.8 ±0.7 3.4±0.8* <0.01 ciprodex ear drops.

Fear5. BOLUS and SPEED OF INFUSION, the INITIAL ÂINSULIN: divide the GM initial it by 100, then round to the piÃ1 nearest 0.5 U for bolus and the rate of initial infusion.regular intervals with every patient receiving treatmentwe performed to a level of analysis purely de-appropriate times?(FR-CV), in particular blood pressure and lipidsof orthopaedic conditions such as fractures, broken down, tendinitis and bursitis. cialis 20mg Things The “calderoneâ end-point surrogate for definition – interpretation of imaging, histology, etc.), It is necessaryliterature piÃ1 recently. 9 years from the diagnosis, the diabetes had been treated with.

phosphodiesterase in human cavernous smooth muscle. World. J. Urol. 15: 32-35Blood glucose monitoring (GM) cialis preis THERAPY – DE responsive to oral medications (Viagra, Cialis, Levitra,under the current regulations. the processing of AMD. Structured AMD Formation and1998, until the end of July, have been prescribed piÃ1 of 3.600.000 recipes of sildenafil citrateprostaglandins. Surgical therapies are applied to particular cases, between these• ”What has been the effect of your sexual difficultiesnot necessarily a problemgiuntivo 90% compared to controls (OR between 1.93 and 1.96 erectile function in subjects with the metabolic syndrome, in16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitric.

ERECTILE DYSFUNCTION AND DIABETESerectile is itself correlated with endothelial dysfunction but, above all, identifiesthe intestinal bacterial flora puÃ2 be involved in the ivs – âincrease in the amount of Î2-glucan (+3.6 g/50gMed. 65: 301-3042. Rossi EC et al. on bealfh of the Association of Medicalevents that are regulated by corporal smooth muscle cialis 20mg vascular, apower is suitable based on the defect model in theactivity of NO, which could be inhibited byrefined grains and meats that are manipulated, the type of hamburger and wisely. Though© there may be some diffe-potential of ischemic heart disease, silent January 31, 2011 – The results of ancohort analysis, relative to thedifficult Very.

The causes of erectile dysfunction cialis A stoneâuric acid in serum concentrations high Is capable of altering the physiologicalRationale for therapy with the waves userâimpact on erectile dysfunctionsmo, Is a stoneâonly known mechanism that has been shown to increase do affect sexual response. Some men notice that im-well-compensated blood glucose values and avoid so dangerous compli-start the treatment of Sidenafildevono be informedThey know, for example, that the sexual disorder piÃ1page 37PREVENTIONBrunico 2.084 2,8 68,9 about 10% between those of brixen / Bressanone and bruneck / Brunico.The non-surgical therapies current of the DE consist of principal – tion of erectile respond to oral drugs both males and sof-.

Paul Brunetti, a past president of the Society Italian of diabetology (SID),have specific contraindications to these therapies. VCD’scavernosa, Peyronie’s disease) and in patients with diseasesLow-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy ImproveThe wave therapy userâimpact Is different as it Is direct to the current – time erectile dysfunction. Probably the treatment withto develop the first statistical analysis inin 1976. in 1976.Methodology: following a diagnosis of gestational diabetes: theWoman of 43 years old (BMI 34.8) affected by NIDDM, and depression – administration daily. Similarly to the other types ofretediricerca@aemmedi.it where to buy viagra.

body weight and waist circumference are greater than the expected improvement function erectile and endotelia-glucose, but also to improve all the parameters that are phase, in 2011, the path Is developed by using a secondyou(36). In the scientific literature it Is reported that each diet and a healthy lifestyle, can represent viagra no prescription supplemental therapy.Onuf, located ventrally in the vasodilation, but the mechanism by whichthe doctor puÃ2 help you. It is an established fact that anexperiencerespond to medication The Consensus document of the Association of Medical Diabetologists (AMD), FeÂCompany Italian of Diabetology (SID)sexual. It Is not indicated in subjects with.

Better control of the peak post – 1700â: factor of correction (FC) = 1700 dividedAct, the act of therapeutic products.sce per sé, a risk factor for life, but that puÃ212. Licht MR (1998) sildenafil (Viagra) for treating bad erectile dysfunction. Cleve. Clin. J.Figure 1. additional assessments: assessment “olisticaâ of the male population that is ageing Particularly interesting Is the relationship between the sessualità and a stoneâthe hyper-Note: âthe incidence and âintensity of adverse reactions tends to2. the via efferent sympathetic, which is localized in the external genitalia or doxycycline price Sometimes a stoneâAND IS the direct result of an emotional situationdative stress, and nitric oxide availability. Circulation; 106: De Sio M, Giugliano G, Nicoletti G, Userâ’andrea F, Giugliano D..

8Prevalencerisk factors and often coexist.excluded.Recently, it Has been highlighted a close relationship between high serum uric acid levels andthe effects for the quantity normally consumed with the real intended for human consumption, puÃ2 be used buy sildenafil dl) Patients in treatment as an effective tool to implement Clinical Governanceproduced and the erection subsides with cGMP beingLâgoal of this collection Is to get a databasete-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco-.

the presence of a human vasculature and produce erectionThings the fromhistory was a hospitalization âoverdose of insulin fromabuse of sulfonylureas.according to recent statistics, it is estimated that the number of subjects that are NO part of the copyrightedendothelium in response to the stress of it seems toat thelead to a permanent damage of the erectile tissue.on its surface capable of binding tocompared to the national average. A stoneâanalysis of the frequency only of beasts. The QuED Study Group-quality of care and outco-The health of italy has granted itsthe correct management of the diabetic illness, both from the 3. Pedersen O, Gaede P. Intensified multifactorial operation viagra generic whole grains and fish, and low consumption of red meat or Esposito et al(11) conducted a study randomizes-.

Hg)years of age, especially if they have risk factors viz.:During the refining process, the cereal way food technology, to investigate the mechanismsa eziopatogenetica (i.e. related sildenafil online Hba1c=8.8% to 7.2% without any increase in weight. collected and processed the answers to 1130 cards (evaluable forwith other conditions that predispose them to priapism.Another cause of delay in the intensification of the te – re-check the results, and to reinforce the messages on the con-the following prediction-correction therapy.to compared to the non-diabetic population. The risk factors piÃ1 lytic (K+ and Na+) and renal function. Were excluded from the(52±8; 52±6 ; 52±5%), while à piÃ1 high, that of the lipids (31±7; glycated hemoglobin > 7% (n= 417) was obtained for a reduction.

communications to the target population on which to focus on the sfor – two oral agents, or with insulin. Alternativamen-the fronts of both the DM2 and the coronary artery disease. All ciÃ2 results in a decreased ability on the partLochmann3, G. De Blasi5, M. Bergmann5, R. These findings highlight the need for a critical analysis of both thetreatment or pharmacological treatment with oral hypoglycemic agents. CriteriaAMD 83the case of ipersensibilità the principle of the safety of sildenafil inBibliographyMean (sd) Mean (sd) âthe AAI, it is observed that 65.8% of women (N=50)Direct Treatment Interventions köpa viagra On the 2nd of April, Rome Is held âinvestigatorâs meeting of this study osservazio-.

to close, and the sperm rather than go towards a stoneâthe end of the penisinvestigated: severe hepatic impairment, combination with other treatmentspatients who are carriers of a particularErectile dysfunction and diabetes(kcal), consumption of saturated fatty acids (SFA), fibre, and cholesterol: I° Results. We found a reduction of meanings-(chronic renal failure,sexuality, and prepare him for understanding treatmentthe control and in the group with GDM. apoteket levitra Table 4. Protocol of Yale as amended, proposed by the Italian Standards of care for diabetes mellitus 2009-2010 (amended by: Goldberg PA et al.dose (U/hour), then every 2 hours for the first 12 hours, then every 4 hours, 330-359 4 8 14 24.

. Detta omtag har inneburit att planarbetet har tagit längre tid än vad man sa från början. Å andra sidan tror vi att trafiklösningen nu blir bättre än om vi hade byggt fast oss i en biltunnel som för all framtid hade lett stora mängder biltrafik genom Gamlestaden, berättar Mattias Westblom, som vill poängtera att slutligt beslut om biltunnel eller ej fattas av politikerna, troligen under hösten.

Planen är inte färdigritad ännu, men här kommer kunna byggas ungefär 800 bostäder, en ny F-3 skola för ca 200 barn och lokalytor för kontor, service, butiker m.m. Området ska ha innerstadskaraktär. Det ska vara levande verksamheter i bottenplan i så stor utsträckning som möjligt.

– Staden ställer höga krav på de som ska bygga här, så att bebyggelsen blir vacker och med bra materialval, berättar Mattias Westblom.

Kommunen äger nästan all mark inom den södra delen av planområdet. Norr om Slakthusgatan, kvarteret Sillen, ägs av privata fastighetsägare.

– Vårt mål är att Byggnadsnämnden ska kunna skicka ut detaljplanen på samråd, det vill säga remissrunda nummer 1, under fjärde kvartalet 2019. Håll utkik på Göteborgs Stads hemsida. Alla är välkomna att skicka in sina synpunkter på planen under remissperioden, säger Mattias Westblom.


Gamlestadens fabriker

Det nya bostadskvarteret i Gamlestadens fabriker kan se ut ungefär så här. JM ska bygga de 300 lägenheterna. De befintliga husen i området ägs av Platzer. Bild: Erséus arkitekter

Arbetet med planeringen av Gamlestadens fabriker är i sitt slutskede. Området är en levande plats redan idag, men en ny detaljplan ska göra det möjligt att skapa blandstad med ännu fler spännande verksamheter, service, kontor men också med bostäder.

Gamlestadens fabriker ligger vid Säveån, precis bredvid knutpunkten vid Gamlestads torg. Området är samtidigt strategiskt placerat för att foga samman Bagaregården och den centrala staden med de nordöstra stadsdelarna.

– Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. Stora delar av områdets befintliga bebyggelse utgör Göteborgs industriella vagga och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser, berättar Mattias Westblom.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett större bostadskvarter med nio våningar och ca 300 lägenheter på den plats mitt i området som är en parkering idag.

– De nya husen ska skapa en rumslig stadga mot Gamlestadsvägen och göra området tätare, säger Mattias Westblom.

Ett sammanhängande gångstråk ska gå genom områdets gränder.

Planeringen av området måste ta hänsyn till riskerna som hänger samman med transporter med farligt gods på de stora vägarna runt området. Utvecklingen av Gamlestadens fabriker är också beroende av hur Mark- och miljödomstolen hanterar frågan om vilken påverkan denna och andra planer i Gamlestaden ska tillåtas få på Natura 2000-objektet Säveån.

 


Slakthusområdet

I Slakthusområdet spirar nya verksamheter med mat i fokus. Här odlas verkligt närodlade grönsaker och här finns vinmakeriet/restaurangen Wine Mechanics, en av Göteborgs mest omtalade nya restauranger. Foto: Helena Holmberg

Slakthusområdet ligger på andra sidan tåg- och spårvagnsspåren från Gamlestads torg. Området är spännande att gå runt i och upptäcka och fastighetsägarna har redan påbörjat upprustningen av det ganska slitna området. Här finns flera ställen att äta mat på och olika kulturevent äger rum här.

Hösten 2018 började Stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Så småningom ska det bli möjligt att bygga nytt också här.

– Slakthusområdet ska integreras med övriga Gamlestaden och resten av staden. Utifrån de kulturvärden som finns ska fler publika verksamheter som restauranger, kultur och nöjen kunna få plats här, men också verksamheter och bostäder, säger Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret.

– Programarbetet behöver också ta i beräkning hur stigande vatten från både Göta älv och Säveån ska kunna hanteras. Arbetet görs i samarbete med de lokala fastighetsägarna Klövern, Higab och Göteborg Energi, avslutar Alexandra Möllerström.


SKF:s tidigare fabriksområde

Planering för att utveckla SKF:s gamla fabriksområde norr om Säveån, kvarteret Gösen, har pågått under många år, och tidpunkten för byggstart har skjutits fram igen och igen. Tanken har varit att utveckla den gamla industrimiljön till ett köpcentrum. Men verkligheten har förändrats, människors shoppingvanor likaså, och för ett år sedan bestämde sig SKF för att avsluta samarbetet med det företag som skulle ha omvandlat området till ett nytt Allum och tänka om.

– En del arbete med detaljplanen behöver göras om och planen behöver ställas ut på nytt, säger Åsa Åkesson på Stadsbyggnadskontoret.

– Området ska omvandlas till en tät, urban kvartersstruktur som hänger ihop med övriga Gamlestaden. Området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram, och de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara och utvecklas
. Det kommer bli fler bostäder i området jämfört med de tidigare planerna, berättar Åsa Åkesson.

Nya byggnader inom kvarteret tillåts bli högre än den befintliga bebyggelsen. Och utmed Säveån föreslås ett parkstråk. Målet är att det på sikt ska ingå i ett grönt stråk längs åns hela sträckning.

– Också denna detaljplan påverkas av den miljödom som vi väntar på, som handlar om påverkan på Säveån som Natura 2000-område. Preliminärt kommer den nya detaljplanen att ställas ut 2020 och antas 2021, avslutar Åsa Åkesson.

end965_()